S’ha presentat la Memòria d’activitat de l’any 2016 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquests dimecres 12 d’abril ha estat presentada, a Argelaguer, la Memòria d’activitat de l’any 2016 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), entitat pública formada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Durant el 2016, el CASG ha comptat amb un pressupost de 8.652.973,21 euros per prestar serveis socials a la població de la comarca, una xifra lleugerament superior a la de l’any 2015. D’aquesta xifra, un 15% d’aquest pressupost correspon a les aportacions dels 21 municipis de la comarca i, en relació a les despeses, que durant 2016 han ascendit als 8.608.563,15 euros, destaca que el 41% s’ha destinat a centres de dia i assistencials per a gent gran.

La Memòria del CASG fa un anàlisi exhaustiu de la realitat a la comarca, on destaca el fet que la població femenina supera a la masculina (una diferència que es fa notable a partir dels 70 anys) i també destaca el percentatge de persones més grans de 85 anys, que a la comarca és d’un 4,2%, superior a la mitjana catalana, que es troba en el 2,9%.

A l’any 2016, la població estrangera a la Garrotxa suposa un 13,4% de la població total. Aquest percentatge s’ha reduït considerablement arran de la crisi econòmica internacional, tot i que també influeix el número de nacionalitzacions de persones estrangeres, que després d’uns anys de residència legal, accedeixen a la nacionalitat espanyola. Només a Olot (que acull el 60,7% de tota la població de la Garrotxa) hi ha 2.923 persones d’origen estranger que han accedit a la nacionalitat espanyola, i l’origen de les mateixes, per aquest ordre, és: Gàmbia, el Marroc, Colòmbia, l’Índia i l’Equador.

En relació a l’envelliment de la població, destaca el fet que a la Garrotxa hi ha 2.860 persones majors de 65 anys que viuen soles, de les quals 975 són més grans de 85 anys (el 41%). Aquestes dades, i el fet que les pensions dels homes són de mitjana uns 400 euros superiors a les de les dones, posa en una situació de vulnerabilitat a un perfil concret de ciutadà: dona, sola i major de 85 anys.

En relació al mercat laboral, destaca la reducció de la taxa d’atur a la comarca, que al 2016 ha estat del 8,88%, per sota del 12,9% de mitjana de la catalana. Les dones i les persones més grans de 50 anys són els que tenen més dificultat a l’hora de trobar una feina i destaca també que, al 2016, un 22,4% dels aturats de la comarca eren estrangers.

Analitzant les accions que duu a terme el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Servei bàsic d’atenció social (SBAS) és la porta d’entrada de les persones als serveis socials de la comarca. Així, el número de persones ateses durant 2016 per aquest servei s’ha incrementat en 445 respecte a l’any 2015. El servei ha atès un total de 4.482 persones (receptor directe del servei) i ha beneficiat a 6.574 persones, que es corresponen a un 11,74% de la població total de la Garrotxa.

El 59% de les persones ateses a la Garrotxa pel SBAS han estat dones. Si es correlacionen les edats i sexe de les persones ateses, les dones grans són les principals usuàries, especialment en la franja de les majors de 85 anys, que per la seva vulnerabilitat són un dels col·lectius d’atenció prioritària. La principal tipologia de problemàtica atesa pel SBAS durant 2016 han estat la relacionada amb la salut i les drogodependències (que inclou demències, malalties cròniques, malalties mentals, alcoholisme, consum de drogues, ludopatia i altres).

El Servei de valoració de la discapacitat (CAD) durant 2016 ha realitzat 457 valoracions de discapacitat, un 42% més que l’any anterior i el Servei de valoració de la dependència ha atorgat 325 valoracions de dependència oficials. El grup predominant, pel que fa a les valoracions de dependència, torna a ser el de les persones majors de 65 anys i de les persones ateses, predominen les dones, majors de 65 anys, amb algun problema cognitiu o una malaltia mental, que viuen al seu domicili.

A través del Programa individual d’atenció (PIA) es determinen les intervencions més adequades, adaptades a les necessitats de cada persona, segons el seu grau de dependència. L’any 2016 hi ha hagut 1.645 PIA actius.

El Servei d’ajuda a domicili (SAD) ha atès durant 2016 a 449 persones (475 al 2015) i s’han proporcionat àpats elaborats i equilibrats a 125 persones grans de la comarca. Així, s’han servit, en total 22.492 àpats. En qüestió de trasllats, 538 persones han utilitzat el transport adaptat a la comarca, per tal d’accedir a recursos especialitzats i en relació a la connectivitat, durant 2016 ha hagut 1.203 aparells de teleassistència activats.

Els centres de dia per a persones més grans de 65 anys i que poden retornar al seu domicili, han tingut una ocupació durant 2016 del 76%. En relació a les residències geriàtriques, per a persones grans dependents, a la Garrotxa disposem de 530 places: 319 públiques i 211 privades. Es detecta que els usuaris cada cop tenen més edat, el que suposa una adaptació contínua a les necessitats de l’usuari.

En relació a la població en general, l’any 2016 s’han destinat des del CASG 334.466,08 euros a ajudes d’urgència social, que corresponen a 2.599 ajudes que han beneficiat a 6.098 persones. Cal dir que la despesa destinada a aquesta finalitat, en relació a l’any 2015, s’ha reduït en 37.805,99 euros per la cobertura per part de Dipsalut de l’import de les beques menjador de les llars d’infants i la major aportació de productes i aliments que rep el Centre de Distribució d’Aliments.

Referent a la Renda Mínima d’Inserció (RMI), els beneficiaris d’aquesta prestació a la comarca s’han reduït durant 2016. L’han rebut 343 persones (411 el 2015).

Habitatge i pobresa energètica han estat dos dels temes dels que més s’ha parlat durant l’any 2016. El CASG ha treballant intensament en ambdós àmbits i ha dedicat 58.869,96 euros a ajudes de lloguer i pensions, ha tramitat 42 informes d’exclusió residencial i ha realitzat 255 informes de pobresa energètica. Destaca el treball coordinat que s’ha dut a terme per donar ràpida resposta a les situacions d’emergència en qüestions d’habitatge, mantenint reunions periòdiques amb l’oficina local d’habitatge i amb els membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), entre d’altres col·lectius.

L’atenció a infants, adolescents, joves i les seves famílies és un àmbit d’especial importància per al CASG, que disposa de diferents serveis per dur a terme aquesta atenció. Un total de 71 famílies han accedit al Servei 0-3 anys, i en un 15,5% de les famílies ateses s’han donat situacions de violència masclista.

Durant 2016 s’ha elaborat el Protocol de prevenció, detecció i abordatge del maltractament prenatal a la Garrotxa, gràcies a la col·laboració de diferents agents socials de la comarca (IME, llars d’infants, Salut) que té com a objectiu actuar, com més aviat millor, davant l’augment de dones embarassades que consumeixen tòxics i que poden provocar danys irreversibles al seu nadó.

En el cas del Servei de suport familiar, han estat 52 nuclis familiars amb els que s’ha treballat al llarg de 2016, per prevenir la desprotecció infantil i promovent les relacions familiars positives. En aquest cas, el 56% dels nuclis familiars amb els que s’ha treballat corresponen a famílies monoparentals. S’han atès famílies originàries de 15 països diferents.

Moltes més accions, centrades en els infants i joves, ha dut a terme el CASG, com per exemple: el servei de mesures alternatives a la sanció administrativa, per a joves de 14 a 17 anys, diversos programes de lleure o el Projecte Vaivé, adreçat específicament a les famílies reagrupades. Aquest any 2016 s’han atès 26 famílies, la majoria de les quals originàries d’Hondures.

Subratllar la tasca realitzada pels professionals del CASG en els àmbits d’informació i assessorament a les dones (SIAD). S’han atès al llarg de 2016, 201 dones i 15 homes, amb un total de 809 atencions. L’atenció psicologia i jurídica ha estat la predominant.

Protegir a la infància i l’adolescència i prevenir situacions de violència de gènere també han estat àmbits on al llarg de 2016 s’ha fet diverses intervencions. Com a dada, al pis d’urgència s’ha atès 9 persones, als que se’ls hi ha donat protecció i resposta a la seva situació d’urgència.

La posada en marxa del servei de primera acollida a la comarca ha permès l’atenció de 200 persones, on destaca l’origen llatinoamericà de la majoria, concretament, d’Hondures, i principalment, dones. Se’ls hi ha ofert: cursos de català, cursos de competències laborals i s’han tramitat 69 certificats de primera acollida.

En l’àmbit de la convivència ciutadana, el Servei de veïnatge i convivència al 2016 ha treballat en 41 casos, dada que suposa un increment del 50% en relació a l’any 2015, i l’àmbit de treball s’ha ampliat a catorze barris i dos municipis de la comarca. El coneixement i diagnòstic de la societat i la detecció de situacions abans de que es generin conflictes de convivència continuen sent objectius prioritaris per al CASG per a garantir una convivència harmònica.

Per últim, remarcar l’activitat realitzada pel Servei integral de suport d’entitats (SISA), amb l’objectiu de dissenyar un servei que s’adeqüi a les necessitats que demanda la societat i les activitats que, al llarg de l’any, s’han organitzat per a sensibilitzar a la població sobre drets civils, com la jornada Va de drets.

VEURE TOT EL DOCUMENT AQUÍ

Foto: D’esquerra a dreta: Artur Ginesta, alcalde d’Argelaguer: Joan Espona, president del CASG; Josep Berga, regidor de Benestar Social i Drets Civils de l’Ajuntament d’Olot i Teia Fàbrega, directora del CASG.

Info i foto: Consell Comarcal de la Garrotxa