Aclariments en algunes de les noves mesures especials de confinament

Comparteix-ho amb els teus amics:

Tenint en compte l’elevat número de consultes que s’han rebut en relació a la Resolució SLT/2700/2020 de 30 d’octubre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, us fem arribar un seguit d’aclariments fets en el Comitè Tècnic del PROCICAT d’avui respecte a aquesta resolució. Aquests són:

 • En la celebració d’un casament es pot admetre el desplaçament a un altre municipi si és en cap de setmana?

No és un desplaçament previst com excepció, cal entendre com una situació de necessitat i limitar al màxim possible. Un grup no superior a 6 persones.

 • En cap de setmana, per assistir a un tanatori, es pot anar al municipi proper on hi ha el tanatori si el propi municipi no en té?

Sí, si és el municipi del tanatori de referència per a aquell municipi.

 • Proves per accés a cossos operatius en cap de setmana.

S’entén dintre de l’àmbit laboral, pel que no estaria restringit aquest desplaçament.

 • Exàmens en divendres (professionalització, conducció, …).

Poden fer-se assimilant a exàmens oficials inajornables.

 • Afectació horària i d’aforament dels establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

No tenen afectació horària, i el seu aforament ha de ser el previst en el pla sectorial corresponent.

 • A què es refereix quan es parla d’activitat esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs com a excepció?

Esport realitzat per una sola persona (no en grup).

 • L’excepció al desplaçament per anar a centres, serveis i establiments sanitaris és també per visites programades? Sí.
 • Els restaurants que estan en centres comercials poden continuar fent servei per emportar amb cita prèvia i lliurament a domicili? Sí.
 • Es pot fer un desplaçament en horari nocturn restringit o en cap de setmana entre municipis per agafar un vol?

Només si aquest desplaçament és amb motiu d’un dels desplaçaments que queden excepcionats.

 • Es pot anar a un altre municipi en caps de setmana per tenir cura dels horts familiars o animals de granja?

Sí, si aquesta cura és inajornable i respon a l’autoabastiment.

 • Es pot fer una mudança en cap de setmana?

Si l’efectua una empresa dedicada a aquesta tasca respon a un tema laboral.

Entenen que aquest trasllat respon a una necessitat (venciment de contracte, …).

 • Quins tipus de centres docents poden obrir?

                          Cal       consultar       el       comunicat       del       Departament   d’Educació AQUÍ.

 • Es poden desplaçar els propietaris forestals en cap de setmana per fer les seves tasques de manteniment?

Sí, considerant que les tasques són inajornables.

A més, la Direcció General d’Agents Rurals (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) ha informat del contingut d’una nota relacionada amb la caça cinegètica que tot seguit es reprodueix:

“El 25 d’octubre de 2020 fou dictat l’estat d’alarma en tot el territori espanyol mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. Aquesta declaració preveu la gestió descentralitzada de l’estat d’alarma, atribuint en l’àmbit de Catalunya l’autoritat competent delegada a qui n’ostenti la presidència i indica que cada Administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent, així com la gestió dels seus serveis i del seu personal, per adoptar les mesures que estimi necessàries, sens perjudici del que s’estableix en el Reial decret.

En virtut de l’anterior, es dicta el Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i la Resolució PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

En data 29 d’octubre el Govern de la Generalitat de Catalunya adopta noves mesures que inclouen el confinament de Catalunya, el confinaments de tots els seus municipis, i altres limitacions durant el cap de setmana, que s’afegeixen a la restricció de mobilitat nocturna. Aquestes restriccions inclouen una sèrie d’excepcions relacionades amb la salut de les persones, l’activitat econòmica i d’altres de similar naturalesa, que tenen la condició d’essencials, i que poden seguir realitzant-se. Entre aquestes hi ha la producció agrària per tal de permetre que tots els ciutadans s’alimentin i d’altres relacionades amb la seguretat de les persones i amb el manteniment al màxim de l’activitat econòmica.

Entre aquestes actuacions que tenen caràcter essencial, a proposta del DARP, hi ha el desenvolupament de les autoritzacions excepcionals de captura i caça d’espècies cinegètiques, en aplicació de l’article 61 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i dels articles 10 i 11 de la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.

Actualment la situació en relació al senglar i a alguna altra espècie d’ungulat és de contenció gràcies a l’activitat cinegètica ordinària i aquestes actuacions excepcionals esmentades abans. Però aquesta contenció necessita de totes dues eines, ja que el període de confinament de la primavera va afavorir un creixement d’aquests animals, i no podem deixar d’actuar en el seu control de forma ordinària, més enllà de les que es puguin autoritzar excepcionalment per prevenir danys específics.

És de preveure, tal i com va succeir amb la disminució de l’activitat humana durant les restriccions anteriors de mobilitat, que el fet de no dur a terme aquest control ordinari repercutirà directament en un increment desmesurat dels danys a les explotacions agràries i ramaderes, així com un augment de possibilitat de transmissió de malalties i d’accidents de trànsit.

En aquest context, el DARP considera que totes les actuacions de caça en batuda adreçades al control del senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló han de tenir la consideració d’essencials, i han de poder ser realitzades pels caçadors, tant si es realitzen en base a una autorització excepcional, com de manera ordinària.

Cal tenir en compte que el 15 d’abril de 2020, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va trametre un escrit al DARP en què va comunicar que les autoritats competents del les Comunitats Autònomes havien d’establir la millor manera de portar a terme el control de les poblacions de porc senglar, en el marc de l’Estratègia de gestió de les poblacions de porc senglar a Espanya, aprovada per la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de març de 2019, tenint en compte, en tot cas, la necessitat d’adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar el contagi del Covid-19.

Per tot i això, en relació a aquelles actuacions de caça en batuda més enllà d’aquelles que disposin d’una autorització excepcional de caça per danys, és absolutament necessari continuar amb la seva realització, les quals s’haurien de realitzar lliurement de dilluns i dijous i, en el context actual de restriccions adoptades per controlar l’expansió de la pandèmia, entre divendres i diumenge només les haurien de poder fer en els seus respectius municipis de residència i limítrofs.

Entre les raons que justifiquen aquestes autoritzacions excepcionals, que són personals i intransferible, hi ha la lluita contra diferents necessitats:

 • Evitar els danys a les explotacions agrícoles i ramaderes, que en no pocs casos les posen al límit de la seva viabilitat econòmica
 • Evitar els accidents de transit per col·lisió amb animals d’espècies cinegètiques, que fereixen moltes persones i que produeixen una sèrie de morts cada any, al marge del també elevadíssim cost econòmic
 • Prevenir la transmissió de determinades patologies estratègiques en el marc de la sanitat animal, amb importants repercussions econòmiques, especialment en el cas de les malalties de declaració obligatòria (tuberculosi bovina, brucel·losi, entre moltes altres)
 • Tot i que inclosa en realitat en l’apartat anterior, la lluita contra l’arribada i la prevenció de la Pesta Porcina Africana, que posem a banda per l’efecte greu que comportaria la seva entrada a l’economia catalana
 • D’altres de similars (atacs a persones, danys en parc i jardins, seguretat alimentària, etc.)

Els caçadors que hi participin hauran d’estar en possessió de tota la documentació obligatòria (identificació personal, llicència de caça, llicència d’armes, assegurança obligatòria, autorització del titular de l’àrea de caça on hi figuri el número de l’àrea de caça) i estar en possessió del corresponent formulari de declaració de desplaçament complimentat i comunicat.

Tanmateix hi haurà les obligacions següents:

 1. Quant a les armes i altres estris, cal desinfectar-les abans de desplaçar-se a les zones de caça. Poden consultar armers, especialistes o a la Federació Catalana de Caça sobre els sistemes més segurs i que no els afectin. I no compartir mai armes o estris de caça.
 2. La societat de caçadors o el titular de l’àrea de caça ha de disposar de mascaretes noves i de gel hidroalcohòlic per si alguns caçadors se’n oblida.
 3. La reunió prèvia i posterior a la batuda es realitzarà sempre a l’aire lliure, romanent a més de 2 m de la resta de persones, i amb l’ús previ de gel hidroalcohòlic o havent-se rentat bé les mans.
 4. No realitzar esmorzars o dinars, on el risc de transmissió és especialment elevat.

envolupament de la cacera:

 1. En les batudes romandre sempre en el lloc de caça (que és també una mesura de seguretat contra el contagi per altres raons), ja que és segur i sempre s’hi està allunyat (més de 200 m) d’altres caçadors/es.
 2. Si s’abat una peça i cal arrossegar-la o transportar-la, sempre amb mascareta i mantenint la distància de 2 m.
 3. Pel que fa a les peces caçades, transportar-les tan aviat com sigui possible al punt logístic o les sales de manipulació de peces de caça, on els professionals ja disposen de protocols específics.”
Comparteix-ho amb els teus amics: