Aquest divendres es presentarà una moció d’Olot en Comú Podem sobre els principis inspiradors de les ordenances fiscals d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest divendres es presentarà una moció d’Olot en Comú Podem sobre els principis inspiradors de les ordenances fiscals d’Olot

Olot en Comú Podem – L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de poder disposar de suficients recursos per:

 • Fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa
 • Garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats
 • Continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones
 • Disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques relacionats amb els àmbits d’actuació prioritaris que es determinin en el procés d’elaboració del pressupost

Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom.

Les ordenances són un primer pas i un pas fonamental per tenir una ciutat més justa, més sostenible i més democràtica.

Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la política fiscal de la ciutat al servei de protegir els béns comuns (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses

Governança

Assenyalar l’obligació de consulta pública prèvia, audiència i informació pública en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments.

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i segons s’estableix en l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s’ha de substanciar una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l’opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per dites ordenances.

El procés participatiu també ha de sustentar-se en procediments d’exposició, explicació i presentació de la proposta, rebre suggeriments, emissió de dictàmens, retorn als participants o al·legacions presentades….

En aquests sentit convé recordar que L’Ajuntament d’Olot ja disposa de Consells de Participació. Aquets Consells i especialment les AA.VV i Consells de Barri, sindicats, patronals, Associacions de Comerciants i Dinamig entre d’altres, haurien de debatre i informar preceptivament la proposta d’OOFF.

Impacte gènere

Impacte implica anàlisi d’efectes en termes de desigualtats, bretxes, accés a recursos, etc., no només en aspectes com l’ús del llenguatge o la desagregació de dades per sexe.

La política fiscal no ha de ser vista només com a sistema d’obtenció d’ingressos sinó com a eina de política i que pot contribuir a la justícia de gènere. Tributs i preus públics no són instruments aïllats ni neutres, han d’emmarcar-se en una anàlisi global de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

Cal un informe d’impacte de gènere en les OOFF

 1. Proposta metodològica per anàlisi d’ordenances fiscals i preus públics amb perspectiva de gènere
 2. Informe d’Impacte de Gènere d’una selecció de tributs i preus públics
 3. Diagnòstic sobre l’àmbit d’actuació. Descripció amb enfocament de gènere sobre la situació de partida en relació a:
  • Presència de dones i homes en l’àmbit d’actuació
  • Accés a recursos (esfera econòmica/material)
  • Normes socials i valors (esfera ideològica/cultural)
 4. Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte:
  • Visibilitza diferències? Quines?
  • Visibilitza desigualtats? Quines?
  • Fa propostes d’actuacions per a revertir aquestes desigualtats? Quines?
 5. Previsió de resultats:

Avançar en la disponibilitat de dades desagregades per sexe, explicitar quines dades serien necessàries per a poder estimar millor l’impacte de gènere, i distingir dades no existents vs. dades no disponibles.

Cal una reflexió sobre el grau d’autonomia/dependència de les persones a la llar i les relacions de poder en clau de gènere. Distingir entre “qui és titular”, “qui paga” , “qui en fa ús”.

La sostenibilitat fiscal

L’aplicació del concepte de sostenibilitat a les finances municipals hauria de preveure els aspectes següents:

Des de la vessant ambiental, s’hauria de vetllar perquè el model de finançament evités –o com a mínim no incentives– les pràctiques ambientalment perjudicials, com per exemple la urbanització massiva.

Des de la vessant social, caldria afavorir l’equitat i la distribució correcta dels ingressos i de les càrregues financeres; per exemple, establint beneficis fiscals en el pagament dels tributs per raons socials o concebent tributs progressius. La renda i l’impacte ambiental estan en alguns casos vinculats, per la qual cosa un finançament que tingui mes en compte els impactes originats pot ser també mes progressiu (o menys regressiu).

La sostenibilitat econòmica implicaria, per una part, la “suficiència financera” dels municipis, o sigui que el balanç entre ingressos i despeses fos equilibrat, i per tant no hipotequés les necessitats de les generacions futures. D’altra banda, per a una sostenibilitat econòmica de les finances locals, caldria que els elements en que aquestes se sustenten fossin perdurables en el temps. Els models de finançament basats en el consum de recursos no renovables serien a mitja o llarg termini insostenibles. Cal garantir que les despeses estructurals de funcionament estiguin cobertes en la mesura del possible per ingressos “resistents” a la volatilitat, com per exemple l’IBI, l’IAE, els IVTM o fins i tot les transferències de l’Estat (tot i que aquestes darreres han experimentat variacions importants en el període de crisi econòmica), i progressivament ser menys dependents de cistelles d’impostos procedents de l’activitat immobiliària i de territori (ICIO, Plusvàlues, …).

A banda dels objectius assenyalats cal recordar que els darrers anys la nostra societat ha viscut un procés de crisi econòmica de gran magnitud que, alhora que ha empobrit a àmplies capes de la població, ha accentuat la ja de per si profunda escletxa de desigualtat entre diferents sectors socials i ha centrifugat el dèficit a les administracions més fràgils: els ens locals.

Ambientalització de la fiscalitat

 La tributació ambiental permet “internalitzar” costos externs, és a dir, els efectes negatius originats en les transaccions que es produeixen en els mercats i que recauen sobre tercers, els quals no han participat en les transaccions. L’aplicació del principi “qui contamina paga” fa que l’assignació dels recursos per part dels mercats sigui més eficient. A més a més, si els costos ambientals són assumits pels seus responsables, els impactes ambientals es minimitzen.

L’objectiu principal de la imposició ambiental no és per tant recaptar, sinó canviar conductes.

En un sentit complementari, per mitjà de beneficis fiscals en impostos, la fiscalitat ambiental també permet incentivar i compensar la realització de bones pràctiques que comporten externalitats positives per al conjunt de la societat.

Les possibilitats de fer més ecològica la fiscalitat local no deriven només de fer servir les escasses disposicions de caràcter específicament ambiental recollides a la legislació espanyola, sinó d’aprofitar els marges existents per definir els tributs locals, de manera que a part de la seva funció recaptadora principal compleixin també la funció d’afavorir pràctiques ambientalment sostenibles.

Transparència i retiment de comptes

Des dels aspectes de Transparència, també proposem que el govern disposi a consulta accessible les dades qualitatives i quantitatives desagregades i revisades trimestralment i efectuï anualment una memòria de la fiscalitat de caràcter quantitatiu i qualitatiu amb els corresponents impactes i mesures aconseguides i l’informe d’impacte de gènere en els tributs i preus analitzats.

 OLOT EN COMÚ PODEM