Detecten que la UdG va contractar 100 professors sense convocar concurs públic al 2013

Comparteix-ho amb els teus amics:

El vicerector de Personal Docent assegura que totes les “irregularitats” corresponen a l’anterior equip de govern i que estan solucionades o en vies de ser-ho

Segons l’informe de la Sindicatura de Comptes, la UdG va destinar un total de 62,87 milions d’euros (MEUR) a despeses de personal, cosa que representa un 72% del pressupost global de la universitat que el 2013 va ser de 81,1 MEUR.

La Sindicatura de Comptes detectar un seguit d'”irregularitats” en aquestes despeses com ara que es van contractar professors sense convocar un concurs públic o que es va utilitzar la figura del professor visitant per suplir “limitacions pressupostàries o de contractació” i no per dur a la universitat investigadors o professors de prestigi d’altres universitats, tal com fixa la LOU.

Segons la Sindicatura, la universitat va contractar un total de 100 professors de forma directa, obviant el concurs exigit per llei. En concret, són 89 professors associats, 9 professors agregats interins i 2 professors titulars interins. L’actual vicerector de Personal Docent i Investigador, Jordi Ribot, recorda que aquestes “irregularitats” corresponen a l’anterior equip de govern perquè el rector Sergi Bonet no va assumir el càrrec fins al desembre del 2013. Tot i això, admet que sovint la urgència per cobrir una vacant obliga a designar els professors de forma directa perquè no hi ha temps per convocar un procés públic.

“Sovint és un problema de programació, s’acaba amb el temps tan just que no hi ha temps de convocar un concurs que pot trigar dos mesos i garantir que el professor començarà a treballar el dia 15 de setembre”, ha explicat. Per això, detalla que l’equip de rectorat actual es fixa com a objectiu tenir enllestida la programació per al curs vinent dos mesos abans del que es tenir anteriorment per evitar que això continuï passant.

A més, el vicerector també al·lega que dels 100 professors que detecta la Sindicatura, 11 són en places d’interinatge prèvies a la convocatòria de concurs públic i, per tant, són per cobrir una vacant mentre no es pugui convocar i resoldre l’adjudicació pública.

Professors visitants per suplir limitacions pressupostàries

Una altra irregularitat detectada per la Sindicatura és l’ús desvirtuat de la figura del professor visitant. L’informe recull que, segons la LOU, serveix per contractar professors o investigadors de reconegut prestigi d’altres universitat o centres de recerca però a la UdG es va fer servir “en substitució d’altres per limitacions pressupostàries o de contractació de personal”. Ribot explica que durant els anys de crisi s’havia fet servir aquesta figura per retenir talent i mantenir a la universitat professors que acabaven contracte. “Ja no utilitzem aquesta figura i dels 42 que hi havia el 2013 en romanen 15, dels quals tres a temps parcial”, ha explicat.

La Sindicatura també revela que la UdG va abonar indemnitzacions a professors associats en el moment en què acabaven el seu contracte. “D’acord amb la normativa que els és aplicable, aquests professors no tenen dret a indemnització quan expira el temps convingut del contracte”, exposa la Sindicatura. La universitat reconeix el pagament d’algunes indemnitzacions però ressalta que es van abonar abans que existís una sentència judicial ferma que avalava que no s’havia de pagar. “La Sindicatura considera que la UdG hauria d’haver esperat les resolucions del Jutjat Social”, apunta l’informe.

El vicerector de Personal Docent i Investigador assegura que totes les mancances detectades estan o bé solucionades o en vies d’estar-ho. Per exemple, la creació d’una relació de llocs de treball per al personal docent. “En el darrer Claustre es va aprovar la plantilla de personal docent, estem en vies de solucionar-ho”, ha conclòs.