ESTADÍSTIQUES: A la Garrotxa existeixen 15.868 pensionistes (22,2% de la població), i rebent de mitjana 1.089 euros al mes

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Barcelonès, amb 1.278 euros mensuals, és la comarca amb l’import mitjà més elevat

A la Garrotxa existeixen 15.868 pensionistes (22,2% de la població), i rebent de mitjana 1.089 euros al mes.

A Catalunya el 2019 resideixen 1.513.684 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 1,0% superior a la de l’any anterior, que equivalen al 19,7% de la població. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà (29,2%), el Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,2%), mentre que les que tenen una proporció més baixa són l’Aran (14,1%), la Cerdanya (15,4%) i l’Alt Empordà (15,8%).

Mapa PENS2019

En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (482.710), el Vallès Occidental (175.653) i el Baix Llobregat (155.572). A l’altre extrem hi ha l’Alta Ribagorça (746), el Pallars Sobirà (1.296) i l’Aran (1.421).

A la majoria de comarques el nombre de pensionistes augmenta en comparació amb les dades del 2018, i l’augment més elevat es dona al Baix Penedès (2,5%) seguit de l’Aran (2,4%) i el Garraf (2,2%). Hi ha tres comarques on el nombre de pensionistes ha disminuït: el Priorat (-0,6%), la Terra Alta (‑0,4%) i el Berguedà (-0,2%).

A Catalunya l’any 2019, els pensionistes perceben 1,14 pensions de mitjana, ja que poden ser titulars de dues o més pensions, sempre que la suma dels imports percebuts no superi la pensió màxima. Cada pensionista percep de mitjana 1.184 euros. Les comarques on els pensionistes reben un import mensual mitjà més elevat són el Barcelonès (1.278 €), el Tarragonès (1.226 €) i el Baix Llobregat (1.221 €). A l’altre extrem hi ha la Terra Alta (858 €) i les Garrigues (889 €).

La Garrotxa

El nombre de pensions que es donen és d’un total de 15.868. 6.106 de les que 6.106 corresponent a homes i 6.995 a dones, fent un total de 13.101 per jubilació.

La mitjana que es rep de les pensions és de 1.089 euros al mes. 1.227 euros als homes i 968 euros a les dones.

En percentatges, un 69% corresponent a jubilacions i un 22.4% a viudetats.

L’import mitjà de la pensió d’un home és 371 euros superior al d’una dona

L’any 2019, un 51,3% dels pensionistes són dones i un 48,7% homes. Cada pensionista percep de mitjana 1.184 euros mensuals, encara que quan es diferencia per sexe s’observa una important desigualtat entre homes (1.374 €) i dones (1.003 €).

Per comarques, les majors diferències entre imports que cobren els pensionistes es dona a les comarques de la Ribera d’Ebre i del Baix Llobregat, amb més de 450 euros de diferència entre homes i dones, seguides del Tarragonès i el Vallès Oriental. A la inversa, les menors diferències entre sexes se situen a les Garrigues, amb 182 euros de diferència entre l’import de la pensió que percep de mitjana un home i una dona.

A la Terra Alta, el 79,4% dels pensionistes perceben 1.000 euros o menys

L’import percebut de mitjana pels pensionistes ha augmentat un 3,4% respecte del 2018, com a efecte de la revalorització de les pensions i la incorporació de nous pensionistes amb un dret de pensió de major quantia.

Pel que fa a l’import brut percebut pels pensionistes a Catalunya al mes de desembre del 2019, un 50,3% dels pensionistes no supera els 1.000 euros, el 35,6% percep entre 1.001 a 2.000 euros i el 14,1% supera els 2.000 euros d’import mitjà mensual. Els pensionistes que no superen els 1.000 euros han disminuït un 3,2% del 2018 al 2019. En canvi, els que superen aquest import han augmentant un 5,8% en el mateix període.

Hi ha sis comarques on el percentatge de pensionistes que perceben 1.000 euros o menys de mitjana és superior al 70%, més de 20 punts superior al conjunt de Catalunya: la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Montsià. D’altra banda, les comarques on hi ha més pensionistes amb pensions més altes (per sobre de 2.000 €), són el Barcelonès (18,5%) i el Tarragonès (17,0%).

Les pensions procedents del Règim general són les més habituals, excepte a tres comarques

L’any 2019 els pensionistes perceben un total de 1.720.098 pensions. Principalment les pensions pertanyen al Règim general (78,9%) i al Règim especial de treballadors autònoms (18,6%). La pensió mitjana del desembre del Règim general és de 1.116 euros i la dels treballadors autònoms, de 717 euros.

Les pensions procedents del Règim general són les més habituals a totes les comarques, excepte a la Terra Alta, el Pallars Sobirà i les Garrigues, on les pensions del règim d’autònoms són majoritàries (60,3%, 51,6% i 50,2%, respectivament). El Vallès Occidental és la comarca amb el percentatge més alt de pensions del Règim general, amb un 83,8%.

Dues de cada tres pensions són de jubilació

El 65,2% de les pensions són de jubilació, un 22,6% de viduïtat, un 9,3% d’incapacitat permanent, un 2,8% d’orfenesa i un 0,1% de favor de familiars l’any 2019.

La pensió de jubilació, que és la majoritària, se situa entre el 69,6% a la Terra Alta i el 60,4% al Pallars Sobirà, excepte a l’Alta Ribagorça, on la de jubilació representa el 56,1% i les altres tenen un pes força elevat: el 28,0% la viduïtat i el 16,0% la resta de pensions.

Resultats per municipis amb 20.000 habitants o més

El 2019 Barcelona és el municipi amb més pensionistes (350.193), seguit per l’Hospitalet de Llobregat (amb 55.240) i Sabadell (amb 46.432). En els tres municipis el nombre de pensionistes equival aproximadament al 21% de la població.

Entre els municipis de 20.000 habitants o més, Esplugues de Llobregat (23,3%), Manresa (22,7%) i Igualada (22,5%) són els que tenen el percentatge més elevat de pensionistes sobre la població. En canvi, a Salou, Lloret de Mar i Vila-Seca es presenten els percentatges més petits (12,3%, 12,9% i 13,3%, respectivament).

Els municipis on els pensionistes reben un import mensual mitjà més alt són Sant Cugat del Vallès (1.443 €), Sant Quirze del Vallès (1.389 €), Barcelona (1.321 €) i Tarragona (1.304 €) . A l’altre extrem hi ha Lloret de Mar (964 €), Amposta (976 €) i Palafrugell (994 €).