El nou POUM de Banyoles supera el primer tràmit urbanístic

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona emet informe sobre el planejament proposat per l’Ajuntament, que opta per completar els buits urbans i potenciar l’entorn de l’Estany

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha emès avui informe sobre el nou planejament municipal de Banyoles (Pla de l’Estany), impulsat per l’Ajuntament. Una vegada superat aquest tràmit urbanístic i quan es completi l’avaluació ambiental, el consistori el podrà aprovar de manera provisional i, posteriorment, la Comissió d’urbanisme en farà l’aprovació definitiva.

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aposta per una ordenació compacta de Banyoles que resolgui els buits dins de la ciutat construïda abans que consumir nou sòl, sense més creixements que els imprescindibles i afavorint la barreja d’usos. En conjunt, es preveuen 3.191 nous habitatges. També es revisaran àrees residencials previstes pel planejament antic que no s’han arribat a construir i es fomentarà la rehabilitació del parc d’habitatges existent.

Pel que fa a les àrees d’activitat econòmica i logística, l’Ajuntament prefereix situar-les prioritàriament en polígons municipals a l’est de la ciutat i connectades amb la xarxa viària, per garantir l’accessibilitat. El consistori aposta igualment per relocalitzar les activitats industrials que ara se situen dins del teixit urbà i destinar els terrenys que deixin vacants a usos residencials.

El POUM es proposa, d’altra banda, revitalitzar l’activitat agrícola i potenciar l’entorn de l’Estany, creant recorreguts i posant en valor els elements més singulars, com són els recs, les hortes i les seves construccions associades. Igualment, es volen relligar tots els espais lliures creant una xarxa contínua de places, passeigs i parcs des del nucli urbà fins els recorreguts més paisatgístics. En aquest sentit, el POUM crearà una anella paisatgística que connectarà amb el sòl no urbanitzable en punts singulars d’alt valor, com el camí que envolta l’Estany o els turons de Guémol i Miànigues. Quant a la mobilitat, es preveu la creació d’una xarxa urbana de carrils bici i d’aparcaments públics que complementin els existents.

La Comissió d’urbanisme, en el seu informe, ha valorat que és un POUM més de regeneració i millora del teixit urbà que expansiu, i respectuós amb el sistema de l’Estany i de les hortes existents. També ha posat en valor la voluntat de potenciar i situar adequadament l’activitat econòmica i industrial del municipi.

Comparteix-ho amb els teus amics: