Els notaris podran celebrar casaments, atorgar divorcis de mutu acord i formalitzar actes de conciliació

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest divendres entra en vigor la Llei de Jurisdicció Voluntària, que permetrà als notaris assumir més funcions que fins ara eren d’àmbit judicial

ACN · La Llei de Jurisdicció Voluntària, que aquest divendres entra en vigor, permetrà que els notaris puguin assumir noves funcions que fins ara eren d’àmbits judicial. Així, des d’avui mateix, els notaris poden celebrar matrimonis en els seus despatxos, casaments, atorgar divorcis o separacions de mutu acord i també formalitzar actes de conciliació. Segons assenyala el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, aquesta llei “és una mostra de confiança cap a la professió i suposa donar noves opcions als ciutadans, que sempre és positiu”.

La nova Llei de Jurisdicció Voluntària permetrà que des d’avui mateix els notaris puguin celebrar matrimonis ens els seus despatxos, en dies laborables i en hores d’oficina, amb cita prèvia. L’expedient matrimonial continuarà essent tramitat pel jutge encarregat del Registre Civil fins al 30 de juny de 2017, data en què la tramitació de l’expedient matrimonial també es podrà fer a les notaries.

Aquesta és una competència alternativa amb d’altres operadors jurídics. Així, també podran casar el jutge encarregat del Registre Civil, Jutges de pau, alcaldes i regidors en qui deleguin, secretaris judicials i funcionaris diplomàtics i consulars.

Els notaris també poden atorgar a partir d’avui l’escriptura pública de separació o de divorci sempre que siguin de mutu acord i no existeixin menors no emancipats ni fills amb la capacitat modificada judicialment que depenguin dels seus progenitors. Es requereix que la celebració del matrimoni hagi tingut lloc, com a mínim, tres mesos abans. En aquest cas, és una funció compartida amb secretaris judicials.

La formalització d’actes de conciliació és una de les altres funcions que podran dur a terme els notaris. La conciliació consisteix en una escriptura pública que pot utilitzar-se per arribar a un acord sobre qualsevol controvèrsia contractual, mercantil, successòria o familiar. L’escriptura recollirà si s’ha arribat o no a un acord i, en cas afirmatiu, els seus termes. L’escriptura està dotada d’eficàcia executiva. Els notaris comparteixen aquesta funció amb els secretaris judicials i, en part, amb els registradors de la propietat i mercantils.

També, la nova llei preveu que els notaris puguin realitzar altres funcions com la renúncia i pròrroga del càrrec de marmessor; el nomenament, renúncia o pròrroga del comptador-partidor datiu; l’aprovació de la partició en cas de pagament en metàl·lic de les llegítimes, la repudicació de l’herència; l’acta de notorietat acreditativa del règim econòmic del matrimoni; la declaració d’hereus abintestat; l’apertura i protocolització de testaments tancats; l’adveració i protocolització del testament hològraf; reclamació de deutes dineraris no contradits; subhasta notarial; dipòsits en matèria mercantil i venda de béns dipositats, i el nomenament de pèrits en els contractes d’assegurances, entre d’altres.

Ollé assegura que la contribució dels notaris en l’àmbit de la Jurisdicció voluntària “ha estat sempre rellevant”, com són les declaracions d’hereus o la constitució de parelles de fet, i ara es reforça, subratlla, “la nostra aportació en assumptes que no comporten plets ni controvèrsies, en un procés de desjudicialització que ha de contribuir a tenir una justícia més àgil i eficaç”.

També, afegeix que la distribució geogràfica dels notaris, arreu del territori i presents en poblacions de poc més de mil habitants, i el sistema telemàtic integrat que disposen els permet “estar molt a prop” dels ciutadans i facilitar-los la resolució dels seus assumptes jurídics.