En que consisteix la limitació de la llibertat de circulació de les persones?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Noves normes de l’Estat d’Alarma d’àmbit estatal.

Limitació de la llibertat de circulació de les persones.

1. Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4. El Ministre de l’Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors s’adoptin d’ofici s’informarà prèviament les administracions autonòmiques que exerceixen competències d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

CONSULTA TOT EL DOCUMENT AQUÍ

Comparteix-ho amb els teus amics: