VÍDEO: Es podrà tornar a cuinar, fer àpats multitudinaris i concerts al Firal d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

S’ha aprovat la modificació del Pla d’Usos que permetrà fer diverses activitats al firal com cuinar, dinars i sopars multitudinaris i concerts (fora de les dates de les Festes del Tura) fins a les 3 de la matinada i només un nombre il·limitat de determinats actes a l’any. En el document es pot llegir tots els detalls de la modificació. Veure vídeo.

PLA D’USOS DELS ESPAIS PÚBLICS DEL FIRAL i ESPAIS ADJACENTS

1.- Exposició de motius.

El passeig d’en Blay és un espai cèntric i emblemàtic de la nostra ciutat. L’objectiu d’aquestes normes és garantir l’ús públic del Firal d’Olot i espais adjacents (Firal petit, passeig Ramon Guillamet (Firalet), plaça de l’1 d’octubre, zona del Puig del Roser i Passatge Colon), compatibilitzant els interessos dels diversos sectors de la ciutadania que hi conviuen.

2.- Marc jurídic.

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
  • Ordenances municipals de l’Ajuntament d’Olot.

3.- Normes d’ús públic del Firal i espais adjacents.

El usos permesos en el passeig d’en Blay i espais adjacents són els propis d’un bé de domini públic d’aquestes característiques i es classifiquen en funció de la seva intensitat: ús comú, general o especial, i ús privatiu.

Els usos comuns de caràcter general són preferents a la resta d’usos. Els usos comuns especial i privatius són excepcionals i estan condicionats a l’interès públic i a les normes de convivència ciutadana.

3.1.-  Regulació de l’ús comú general

L’ús comú general es pot exercir lliurement per qualsevol ciutadà sense que es requereixi una autorització municipal específica, utilitzant el bé d’acord amb la seva naturalesa, els actes d’afectació i les disposicions generals i les normes de policia que reglamentin el seu ús.

3.2.- Regulació de l’ús comú especial

L’ús comú especial és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d’ús o d’altres similars i que, en el cas del Firal i espais adjacents, està subjecte a llicència municipal. En el cas que els sol·licitants siguin més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

En atenció a les seves característiques i periodicitat de celebració, la majoria de les activitats classificades en aquestes bases, tenen la consideració d’usos comuns especials.

3.3.- Regulació de l’ús privatiu

L’ús privatiu constitueix una ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres ciutadans i que, en el cas del Firal i espais adjacents, està subjecte a llicència o concessió, segons s’escaigui.

En el cas que els sol·licitants siguin més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

4.- Classificació d’activitats.

4.1.- Activitats diürnes i activitats nocturnes

Es consideraran activitats diürnes les que es celebrin de les 8.00 hores fins a les 21.00 hores. Tindran la consideració d’activitats nocturnes les que es celebrin a partir de les 21.00 hores.

Les activitats diürnes, com a criteri general, s’autoritzaran amb les condicions que en cada cas es determini.

En relació a les activats nocturnes els criteris d’autorització seran restrictius, per tal de protegir el dret a descans dels veïns, tot i que es podran autoritzar activitats nocturnes culturals o festives que, per la seva naturalesa, suposin un grau baix de molèsties (especialment, pel que fa als decibels) i que tinguin previst un horari màxim de finalització a les 24.00 hores. Aquestes activitats no podran tenir una freqüència superior a la setmanal, amb la possible excepció d’activitats programades en el marc de festivals culturals.

4.1.1- L’Ajuntament aprovarà a principis de cada any una programació amb les activitats previstes durant l’any al Firal i espais adjacents, a fi i efecte de poder repartirles de forma proporcionada al calendari. Igualment, aquesta informació s’enviarà als veïns del Firal i espais adjacents pel seu coneixement. La programació nocturna s’enviarà, com a mínim, amb tres mesos d’antelació. No obstant, quant no hagi estat possible incorporar alguna activitat a la programació anual s’hi podrà incloure, amb una informació prèvia als veïns de dos mesos.

4.1.2. L’Ajuntament establirà una fiança a cadascuna de les entitats que organitzen activitats al Firal, amb l’objectiu d’utilitzar-la si no es compleixen les obligacions de conservació i neteja acordades en el moment de l’autorització.

4.2.- Tipologia d’activitats.

4.2.1.- Activitats de caràcter musical

4.2.1.1.- Les activitats musicals que es realitzin al Firal i espais adjacents (concerts, espectacles i similars) tindran limitació horària i limitació de decibels (segons la normativa vigent), havent de finalitzar com a màxim a les 24.00 hores.

En cada cas es determinarà quina serà l’hora de començament i a partir de quina hora es faran les proves de so.

Excepcionalment es podran autoritzar dos (2) concerts a l’any, un preferentment per Sant Joan o dates properes, amb un horari de finalització posterior a les 24.00 hores. L’hora màxima de finalització serà les 3:00 hores de la matinada.

Des de l’Ajuntament d’Olot es regularà el nivell de decibels d’aquestes activitats musicals, d’acord amb la normativa vigent (Ordenança de sorolls i vibracions). Totes les autoritzacions de l’Ajuntament a la via pública que puguin generar sorolls hauran de respectar el límits de sorolls previstos a les ordenances municipals.

4.2.1.2.- Les activitats musicals incloses en el programa oficial de les Festes del Tura no tindran limitació horària predeterminada, havent de d’adaptar el seu horari a les previsions de la Comissió de Festes.

4.2.1.3. Des de l’Ajuntament es promourà que les activitats de caràcter musical es realitzin a diferents places de la ciutat, a fi i efecte de reduir les molèsties als veïns d’una mateixa zona.

4.2.2.- Activitats de restauració

Les activitats de restauració en aquesta espai de la ciutat han d’estar vinculades a un establiment de restauració situat a la mateixa zona. Les terrasses i vetlladors que es col·loquin al Firal i espais adjacents estaran subjectes a l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses a Olot, aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en de data 28 de juny de 2012 (BOP 182/20-09-2012) i modificada per acord del ple de data 21 de juny de 2018 (BOP 128/03-07-2018) o normativa que la substitueixi.

4.2.3.- Activitats culturals i socials

Les activitats culturals i socials inclouen les festes populars i tradicionals, revetlles i similars. Les autoritzacions genèriques per a la celebració d’aquestes festes inclouen les autoritzacions individuals de cadascuna de les activitats que les integren. Aquestes activitats hauran d’adaptar-se a les condicions establertes en aquest pla d’usos.

Excepcionalment, determinades activitats tradicionals de caràcter cultural i social, com ara la Cavalcada de Reis, poden sobrepassar el límit horari de finalització (24.00 hores) fixat com a criteri general per a la resta d’activitats que es realitzin al Firal.

Aquelles activats culturals i socials que incloguin àpats populars en general (esmorzars, dinars, berenars, sopars…)  no podran cuinar a la zona del Firal (espai central). A la resta d’espais adjacents es permetrà cuinar,  sempre prèvia autorització de l’Ajuntament i acceptant per part de l’organitzador les condicions que s’acordin (horaris, neteja, fiança…). Es vetllarà perquè aquest nombre d’àpats no sigui superior a un (1) mensual i que compleixin les condicions horàries i de molèsties establertes en aquest pla d’usos.

4.2.4.- Activitats de promoció econòmica.

4.2.4.1.- Són activitats de promoció econòmica les fires i mercats. Les autoritzacions genèriques per a la celebració de fires i mercats inclouen les autoritzacions individuals de cadascuna de les activitats de caràcter econòmic que formen part de la fira i mercat.

4.2.4.2.- El mercat setmanal de dilluns es regula pel Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en de data 20 de juny de 2013 i modificat pel ple en acords de dates 19 de maig de 2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP 200/17-10-2018) o normativa que la substitueixi.

4.2.5.- Altres activitats.

Les activitats no incloses en els apartats anteriors (a títol enunciatiu: activitats esportives, instal·lació d’atraccions, activitats amb animals, exposicions) que impliquin un ús especial del Firal i espais adjacents, també requereixin autorització municipal.

5.- Procés administratiu d’autorització d’ús.

Les activitats que es realitzin al Firal i espais adjacents que comportin una especial intensitat d’ús han de disposar d’una autorització municipal expressa, en la que es determini les característiques a les que es sotmet aquest ús.

Aquesta autorització s’ha de demanar explícitament, acompanyant la petició amb la documentació que en cada cas es requereixi. En cas de silenci, aquest és negatiu.

L’ incompliment d’aquest pla d’usos i de les condicions fixades en les autoritzacions municipals són sancionables d’acord amb les ordenances municipals i la resta de normativa aplicable, prèvia incoació del preceptiu expedient administratiu sancionador.