Es treballa per la rebaixa i la congelació dels lloguers en les zones amb alta demanda

Comparteix-ho amb els teus amics:

S’ha creat la Comissió de seguiment de la llei que rebaixa i congela els lloguers, que avaluaran anualment l’impacte de la nova norma 

Serà una taula amb representants de la Generalitat, dels municipis, els moviments socials i el sector immobiliari 

La contenció de preus és vigent a 61 municipis amb falta acreditada d’habitatge, incloses les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

El Govern ha aprovat la constitució de la Comissió de seguiment de la Llei que rebaixa i congela el preu dels nous contractes de lloguer en zones amb alta demanda d’habitatges. La Comissió, prevista en l’articulat de la norma (Llei 11/2020, del 18 de setembre), avaluarà l’impacte de la regulació dels lloguers, en detectarà possibles millores i prepararà un informe anual amb les seves conclusions. Després d’analitzar aquest informe, el Govern l’haurà d’enviar al Parlament, amb l’explicació de les mesures que adoptarà.

Diàleg entre tots els actors

La Comissió estarà presidida per la consellera de Justícia, Ester Capella, que és la titular del departament de la Generalitat competent en dret civil. Serà una taula que agruparà tots els actors a l’entorn dels lloguers d’habitatges.

Lloguers limitats des del 22 de setembre de 2020

La “Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge” està en vigor des del 22 de setembre de 2020. A partir de llavors, en les zones amb falta d’habitatge assequible, el cost del lloguer queda vinculat al que estableix l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. D’una banda, els nous contractes s’han de cenyir al preu/m2 de referència. De l’altra, en cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n’apugi el lloguer. Per tant, la nova norma rebaixa els preus que ara estan per sobre de l’Índex i, a més, congela els que s’hi situen per sota.

Els propietaris amb pocs ingressos poden quedar exempts de la limitació

Si la unitat familiar que és titular de l’habitatge té uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són 1.422,80 euros, pot signar contractes nous amb el preu dels anteriors. En aquest supòsit de pocs ingressos, la Llei també permet que la propietat pugui apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència, si l’anterior contracte el situava per sota.

Declaració d’“àrea amb mercat d’habitatge tens”

Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les segones residències.

Una norma adaptable a les necessitats de cada municipi

La Llei preveu que els ajuntaments tinguin marge per flexibilitzar la norma general i adaptar-la a les necessitats concretes de cada municipi. D’una banda, les seves propostes podran minorar o incrementar el preu de l’Índex en un 5%; de l’altra, podran excloure de la norma els pisos que sumin més de 150 metres quadrats.

Efecte sobre els nous contractes d’habitatge habitual, per un màxim de 5 anys

Les declaracions poden tenir una durada màxima de 5 anys, prorrogables fins a 5 anys més. La durada és revisable i, si en desapareixen les causes, pot quedar sense efecte.

Declaració automàtica de mercats tens a 61 municipis per mitigar l’efecte de la Covid-19

Com a mesura d’urgència, la llei va declarar immediatament el mercat tens a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 57 municipis més.

Increment d’un 5% del preu en immobles amb característiques especials

La llei preveu l’increment del preu de l’Índex en un 5% si els habitatges reuneixen almenys 3 característiques especials.

La limitació del lloguer no es pot compensar amb despeses com l’IBI o la brossa

 Sempre que l’anterior contracte ja ho contemplés d’aquesta manera, arrendador i arrendatari poden pactar que, en els nous contractes, l’inquilí assumeixi despeses de la comunitat, l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i la taxa de la brossa, tal com preveu la regulació dels arrendaments urbans. En cas contrari, la norma impedeix que la propietat compensi la limitació del lloguer amb l’atribució de les despeses generals a l’inquilí. En canvi, sí que està permès per als immobles que s’incorporen al mercat de lloguer i que no hagin estat arrendats en els 5 anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei.

Estímul del parc de lloguer i de la millora de les condicions dels pisos

L’Índex de preus del lloguer proporciona l’import de referència, amb una franja inferior i una de superior. Els únics habitatges arrendables amb l’import de la franja superior seran els d’obra nova i els que hagin estat rehabilitats. Els propietaris podran llogar els habitatges pel preu de la franja superior durant els 5 anys posteriors a les obres. En aquest cas, la llei preveu una moratòria de tres anys, període durant el qual no s’aplicarà la limitació de la renda. Així, la nova regulació també estimula el dinamisme del mercat del lloguer.

Dret a recuperar els diners pagats de més

Els contractes de lloguer regulats per la nova norma han d’incloure el document amb les dimensions, les condicions i el preu fixat per l’Índex de referència de preus del lloguer. Per tal que el llogater pugui comprovar que el nou contracte s’adequa a la regulació, la llei obliga el Registre de fiances de contractes de lloguer a proporcionar l’import de la renda anterior als llogaters que la demanin. En cas que el propietari hagi percebut més diners dels del compte, l’arrendatari tindrà dret a recuperar-los.

Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros

L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i 9.000 euros. Si el preu se situa un 20% per sobre de l’import de l’Índex o si el propietari oculta o falseja informació sobre la renda anterior, es tractarà d’una infracció greu, amb sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros.