INFO: Alineació mitjançant subhasta de dos parcel.les urbanes de Can Mulleras

Comparteix-ho amb els teus amics:

Us informem que s’ha publicat al BOP, en data 28 de juny, l’edicte de subhasta pública per a l’alineació de dues parcel·les de Can Mulleras.

Núm. 5156

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

Edicte de subhasta pública per a l’alineació de dues parcel·les de Can Mulleras
Exp. X2019000068

El Ple Municipal en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2019 es va aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir l’alienació de béns immobles patrimonials (parcel·les número 29 i 30 de Can Mulleras), destinades a usos residencials, mitjançant procediment obert, subhasta pública i un únic criteri d’adjudicació, preu més alt, el qual s’exposa al públic pel termini de 26 dies als efectes d’al·legacions.

Simultàniament s’anuncia la convocatòria de procés de licitació, en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de la Vall d’en Bas
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: secretaria
2. Domicili: carrer Sant Esteve, núm. 3
3. Localitat i Codi Postal: 17176 Sant Esteve d’en Bas
4. Telèfon: 972 69 02 25
5. Correu electrònic: marta@vallbas.cat
6. Adreça d’Internet del Perfil del contractant: www.vallbas.cat
2. Objecte del contracte; subhasta pública de bé immoble
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base licitació:
− Parcel.la 29 (Can Mulleras). L’import mínim del preu de compravenda és de: 99.999,00 € + IVA 21%: 20.999,79 €.
5. Garanties exigides. Provisional: 3%.

6. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de la publicació.
b) Modalitat de presentació: BOP i Perfil del contractant
c) Lloc de presentació. Oficines Ajuntament de la Vall d’en Bas

7. Obertura d’ofertes: 3 dies hàbils posteriors al de la data límit de presentació.
a) Adreça: carrer Sant Esteve, 3
b) Localitat i Codi Postal: 17176 Sant Esteve d’en Bas
c) Hora: 12 hores
8. Despeses de publicitat: màxim 1000 euros.

La Vall d’en Bas, 26 de juny de 2019