INFO: Sol.licitud reducció taxa escombraries 2019 a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Sol.licitud reducció taxa escombraries 2019

Període .- De l’1 d’abril al 31 de maig de 2019

Lloc .- Oficina d’atenció al ciutadà – Passeig Ramon Guillamet, 10, tel. 972 27 91 01

Horari .- de dilluns a divendres de 8 a 17,30h, ininterrompudament

divendres, de 8 a 15h

Mínims exigits .-

 • Unitats familiars amb tots els membres d’edat superior a 70 anys
 • Ingressos anuals bruts de la unitat familiar de convivència no poden superar :
 • Famílies d’un sol membre : 19.656,00 euros
 • Famílies de més d’un membre : 20.570,00 euros

Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o major del 45% i/o tingui un gran de dependència II o III.

 • Famílies d’un sol membre : 25.552,80 euros
 • Famílies de més d’un membre : 31.941,00 euros
 • Tenir com a màxim una sola propietat a Olot (habitatge + garatge) i que el valor cadastral de l’exercici 2019 no sigui superior a 100.000 euros
 • Diners estalviats :
 • productes financers i/o altres valors de la unitat familair :

. pel primer membre      –  20.000 euros

. pel segon membre       – 15.000 euros

. a partir tercer membre – 10.000 euros

 • estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot

Documents que cal adjuntar :

 1. Fotocòpia NIF tots els membres de la unitat familiar
 2. En cas d’habitatge propi, còpia del rebut de l’IBI 2018
 3. Còpia rebut taxa escombraries de l’exercici 2018
 4. Còpia del darrer rebut de l’aigua
 5. Justificants / certificació d’ingressos :
 • pensió mínima no contributiva
 • pensió contributiva
 • renda mínima d’inserció (PIRMI)
 • subsidi d’atur
 • sou
 1. Justificants /certificació de no ingressos :
 • certificació de no cobrament de subsidi d’atur
 • certificació de no rebre cap tipus de prestació d el’ICASS ni de l’INSS
 1. Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2018 de tots els productes financers.
 2. Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o dependència.

Sol.licitud reducció taxa escombraries. Zona rústica 2019

Període.- De l’1 d’abril al 31 de  maig de 2019

Lloc .- Oficina d’atenció al ciutadà – Passeig Ramon Guillamet, 10, tel. 972 27 91 01.

Horari.- de dilluns a divendres de 8 a 17,30h, ininterrompudament

divendres, de 8 a 15h

Condicions :

Les unitats tributàries corresponents a finques amb destí a vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser objecte de bonificació de fins a un 30%, motivada per la realització d’activitats agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal.lacions ubicades a la vivenda rústica o per les característiques de la prestació del servei.

Cal presentar documentació acreditativa en cada supòsit.