Últim dia per acollir-se a la convocatòria dels ajuts de fins a 6.000€. Per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer

Comparteix-ho amb els teus amics:

Termini de Sol·licitud: del 21 de juny fins el 28 de setembre de 2019

Import de la subvenció i límits: L’import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:

  • Adequació de les peces i elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui se ocupat de manera immediata per un llogater
  • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
  • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
  • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
  • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

Persones beneficiàries: Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Requisits següents: Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:

 – Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer.

 – Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.

 – Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.

 – Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica.