Ja pots demanar ajuts per a obres d’arranjament a l’interior d’habitatges per a persones grans

Comparteix-ho amb els teus amics:

La convocatòria ja està oberta i les sol.licituds es poden presentar fins al 28 de juny

Convocatòria oberta per a obres d’arranjament a l’interior d’habitatges per a persones grans. Fins al 28 de juny es poden presentar sol·licituds d’ajuts destinats a les persones de 65 o més anys. La convocatòria preveu subvencions fins a un màxim de 3.000 euros per habitatge per realitzar obres com, per exemple, l’adaptació de lavabos, cuines o altres elements que garanteixin una millora de les condicions d’accessibilitat a l’interior del domicili.

Per a més informació i presentació de sol·licituds dirigiu-vos a l’Oficina d’Habitatge d’Olot (primer pis de l’Ajuntament d’Olot).

Consulta els requisits i criteris de la convocatòria:

Import de la subvenció i límits: L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible (que no pot superar els 5.000€), amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d’ajudes tècniques.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

Persones beneficiàries:

Les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Requisits següents:

a) Les obres no poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l’habitatge per part de l’Oficina Local d’Habitatge per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

b) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l’import màxim de 3.000 euros per habitatge.

c) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.

d) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:

1r. No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars

2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència

e) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’IRSC.

Comparteix-ho amb els teus amics: