La Coordinació de la PAU no autoritzarà l’ús d’algunes calculadores

Comparteix-ho amb els teus amics:

A la PAU 2020 no s’autoritzarà l’ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. Aquesta indicació no modifica el criteri utilitzat en edicions anteriors.

A la PAU 2021 i següents, tal com es va comunicar en les reunions amb els centres a l’inici del curs 2019-2020, no s’autoritzarà l’ús de calculadores que puguin portar informació emmagatzemada, que puguin transmetre-la, que siguin gràfiques o que puguin fer càlculs simbòlics.

Per tant, ateses les consultes rebudes sobre el concepte càlcul simbòlic, a partir de la PAU 2021 continuaran estant permeses les calculadores que donen les solucions d’una equació de segon grau o productes de matrius (amb nombres), etc., perquè aquestes funcions no es consideren càlcul simbòlic. En canvi, no estaran permeses les calculadores que poden donar la primitiva d’una funció, o manipular matrius (o funcions) amb paràmetres, perquè això sí és càlcul simbòlic.

Amb aquesta mesura, es vol avançar en el sentit de posar tot l’alumnat en igualtat de condicions a l’hora de resoldre un examen, preservant, al mateix temps, la diversitat metodològica dels centres, i tenint en compte la funció de la PAU i dels seus exàmens com a mecanisme global d’ordenació dels estudiants en l’accés i l’admissió a la universitat.