La CUP Olot defensa, des del barri de Sant Roc, la municipalització de serveis com a garantia d’una millor gestió

Comparteix-ho amb els teus amics:

La CUP Olot vol municipalitzar els serveis com l’aigua o el TPO

CUP Olot – Un dels trets més característics que han marcat les gestió econòmica municipal en els darrers decennis ha estat l’externalització dels serveis municipals. Així, s’ha externalitzat des de serveis bàsics de la ciutat com per exemple la gestió del subministrament d’aigua potable, la recollida de residus, aparcament subterranis, la zona blava, o fins i tot petites tasques de suport a les actuacions municipals.

Moltes de les concessions que ha anat fent aquest ajuntament el llarg dels anys són llargues, poc viables ni realistes, i en la majoria dels casos, no s’ha vetllat pels interessos de la ciutat sinó pels beneficis del privat. Així, la gestió del TPO acaba l’any 2025, mentre que la de l’aigua l’any 2029; i no parlem de l’aparcament del Firalet i la zona blava, que tenen concessions per a 60 i 25 anys, respectivament.

Des de la CUP sempre hem manifestat la necessitat de municipalitzar tots aquells serveis que presta l’ajuntament a la ciutat. Aquest posicionament parteix d’una base ideològica a partir de la qual entenem que els serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci, i és per això que vam presentar la moció el juliol del 2016.

La municipalització té avantatges; així, facilita el coneixement públic de la gestió dels serveis municipals pel que fa a eficiència, qualitat i característiques de funcionament; s’elimina el conflicte d’interessos perquè la vocació és de servei públic i no pas del benefici econòmic; el servei municipalitzat no té la càrrega del marge de benefici que reclama l’activitat privada, sinó que el possible benefici que hi hagi es farà servir per millorar el servei, mai per a l’enriquiment personal; a més, les condicions dels treballadors seran sempre més justes que en l’esfera privada; i, finalment, la gestió directa pública és més econòmica, eficient, transparent, compartida i participada pels ciutadans.

Entre els serveis que es podrien municipalitzar a Olot destaquen el transport públic, l’abastament municipal d’aigua i energia, el tractament dels residus i dels serveis de neteja, i la gestió dels aparcaments soterranis i la zona blava. Des de la CUP hem proposar no prorrogar cap dels contractes actuals de serveis externalitzats a no ser que hi hagi un acord del ple municipal; replantejar el sistema de concessions que hi ha actualment a Olot; redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de serveis signats per l’Ajuntament d’Olot que estiguin en vigor; elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats per valorar la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva municipalització; recuperar aquelles concessions que incompleixin els seus contractes, crear la figura d’un responsable de l’ajuntament que vetlli perquè es compleixin les clàusules de les concessions vigents.

L’objectiu final ha de ser garantir els drets als veïns i veïnes que l’accés als serveis públics ha de ser equitatiu, universal i no condicionat als recursos econòmics que cadascú disposi.