La CUP vol elaborar Pla de futur per a la Gent Gran d’Olot a mig – llarg termini provocant un canvi en l’actual model de gestió de les persones grans

Comparteix-ho amb els teus amics:

CUP Olot – Des de la CUP volem donar especial importància a l’enfocament del fenomen de l’envelliment a la nostra ciutat.

La Garrotxa és una de les comarques més envellides de tot Catalunya i el tracte i l’atenció a la gent gran representa, en l’àmbit de les accions del un 47% en relació a altres temes com l’habitatge, l’ocupació, la pobresa, etc. És per tant un clar indicador de la importància d’aquesta població.

Com és sabut, les persones majors de 65 anys cada dia en són més i més diferents i en un futur aquest nombre s’incrementarà. Per altra banda, difícilment podrem ja parlar de “tercera edat “ com a grup que englobi a totes les persones grans major de 65 anys. Aquesta “tercera edat” es va desdibuixant i podem anar parlant ja d’una “quarta edat” per referir-se per exemple a les persones majors  de 80 anys amb unes necessitats i aspiracions diferents de les anteriors. Per tant, amb aquest canvi en l’estructura de la població se’ns plantegen per davant noves demandes i necessitats els quals l’administració haurà de donar resposta.

Nosaltres volem trencar definitivament amb una visió fortament assistencialista, per reforçar una visió més àmplia del fenomen de l’envelliment i de la gran diversitat de les persones que integren el col·lectiu. Aquesta nova visió té com a idea central el fet de crear noves oportunitats perquè les persones puguin viure aquesta etapa del cicle vital amb plenitud, obtenint el màxim nivell de benestar possible.

Hem de ser capaços de saber aprofitar l’expertesa de les nostres persones grans, dinamitzant la vida social, cultural i el desenvolupament econòmic del nostre país, i a l’hora ser capaços de realitzar un bon acompanyament en el procés d’envelliment per a garantir i millorar la seva qualitat de vida.

Amb una Regidoria de la Gent Gran, la qual s’ocupés de tots els temes relacionats amb les persones grans d’Olot, ressaltant així el valor que les persones grans tenen per a la societat i atorgant-los l’atenció i el protagonisme que es mereixen.

Apostem per elaborar un Pla de futur, en el qual a través de la Regidoria s’articules la futura Oficina per a la Gent Gran. Una oficina que dependria de l’Àrea de Cohesió Social i Atenció a les persones i que concentraria les temàtiques relatives a les persones grans de la ciutat, a través de la qual s’impulsarien les accions i les innovacions en benefici de les persones grans i també s’informaria, entre altres qüestions, de les propostes i actuacions municipals destinades a elles.

Un dels objectius d’aquesta Oficina seria el de crear un Punt d’Informació i Dinamització de l’Envelliment Actiu (PIDEA) gestionat conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Es tractaria d’un espai físic obert al públic, en un lloc visible i ben cèntric de la ciutat i alhora virtual mitjançant recursos TIC, per a possibilitar una àmplia difusió, tant cap a les persones d’Olot com de la comarca de la Garrotxa.

Creiem en la necessitat d’un Pla de futur per a la Gent Gran. Un projecte a mig – llarg termini i amb visió de futur, que probablement provocaria un canvi substancial de l’actual model de gestió de les persones grans que tenim a Olot i a la Garrotxa. Aquest s’articularia en cinc possibles eixos principals i diferents accions.

Aquest pla s’articularia:

  • En primer lloc, seguir i impulsar l’increment de l’actual cartera de serveis, afavorint la introducció de les noves tecnologies, redefinint el paper del Casal de la Gent Gran – Centre Cívic i innovant en les residències i centres de dia amb models innovadors de convivències, potenciant les llars compartides, augmentant el nombre de pisos tutelats i garantint que les persones grans visquin en habitatges dignes i accessibles.
  • En segon lloc, hauria de dur a terme campanyes d’informació i sensibilització sobre l’envelliment actiu i saludable, que passa per promoure hàbits alimentaris saludables, activitat física adient i assessorament sobre com iniciar un envelliment actiu i saludable.
  • En tercer lloc, cal impulsar la participació de la gent gran en la comunitat a fi de prevenir la solitud i l’aïllament, a través del Consell de la Gent Gran d’Olot, d’enfortir programes i accions intergeneracionals i interculturals, i fomentant el voluntariat.
  • En quart lloc, incrementarem el suport a les famílies a través d’oferir formació i suport a les persones cuidadores i de promoure els grups d’ajuda mútua per proporcionar el suport a la gent gran.
  • Finalment, realitzarem accions per prevenir el maltractament a les persones grans, a través de la sensibilització dels professionals sanitaris i socials, però també de les mateixes persones grans i de la població en general.

En resum, des de l’ajuntament hem de saber donar resposta als nous reptes a què s’enfronten les persones grans del segle XXI, afavorint la seva participació activa en la comunitat i definit una ciutat que també urbanísticament tingui en compte la visió de la gent gran.

Info i fotos: CUP Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: