La Garrotxa segueix sent líder en recollida selectiva a les comarques de Girona i millora cinc punts en l’últim any

Comparteix-ho amb els teus amics:

Segons les dades de balanç del 2018, la Garrotxa va assolir l’any 2018 un 52,72% de recollida selectiva

El Baix i l’Alt Empordà encapçalen la generació de residus en aquest àmbit territorial, amb més de 820 kg/hab./any, un fenomen relacionat amb l’impacte del turisme

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha presentat aquest dimecres a Girona les dades dels residus municipals gestionats durant l’any 2018 en l’àmbit de les comarques gironines, que abasta l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, i la Selva. Segons aquest balanç, la Garrotxa encapçala un altre any la recollida selectiva dels residus domèstics en aquest àmbit i millora els resultats en relació a l’any anterior. Així, el 2018 la recollida selectiva va ser d’un 52,72%, mentre que el 2017 havia estat d’un 47,43%, amb un increment de 5,29 punts.

Raons per a l’èxit

La Garrotxa ha dut a terme durant el 2018 diferents proves pilot per millorar la recollida selectiva. Ho ha fet amb models individualitzats de gestió de la brossa, com són el porta a porta i els contenidors tancats amb obertura mitjançant targeta. Aquests sistemes permeten identificar la persona usuària i conèixer la tipologia del que hi diposita. És per això que poden associar una taxa justa a cada llar, i premiar qui fa bé la recollida selectiva i a la inversa, a través del preu del rebut per al tractament dels residus.

Prop de la Garrotxa se situa, en segon lloc, el Gironès, amb un índex de recollida selectiva del 48,26%. La mitjana de recollida selectiva de les comarques de la demarcació és d’un 42,76%. Cinc d’elles –el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Ripollès, el Gironès i la Garrotxa– superen la mitjana catalana de selectiva (41,76 %) i la que fa menys recollida selectiva és, un altre any, la Selva (38,97 %).

El factor turisme

L’impacte del turisme és notori en matèria de residus a les comarques de Girona. En concret, la Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà generen molta més fracció resta per habitant que les altres comarques de la demarcació, un fet característic dels ens locals amb turisme.

La mitjana de fracció resta al Baix Empordà l’any 2018 va ser de 482 kg/hab./any; a l’Alt Empordà, de 488 kg/hab./any; i, a la Selva, de 415 kg/hab./any. En canvi, la mitjana a Catalunya va ser de 304 kg/hab./any. Una de les vies per millorar els resultats és l’adopció de plans de diagnòstic de la recollida selectiva per als ens locals i de plans específics adreçats als grans productors dels municipis –hotels, restaurants, càmpings–, posant-hi l’accent en la recollida de l’orgànica.

Mig milió de tones de brossa

L’any passat es van generar en l’àmbit de les comarques gironines 488.443 tones de residus municipals, un 2,7% més que l’any 2017 (475.429 tones). Per càpita, la generació s’ha situat en 653 kg/hab./any, per sobre de la mitjana catalana, que és de 505 kg/hab./any. Tost ha destacat que “el creixement més important en la recollida selectiva ha estat en els envasos, potser per la conscienciació que s’està fent de l’impacte dels plàstics en el medi ambient.”

La comarca que genera més residus per càpita és el Baix Empordà (830 kg/hab./any) i la que menys, el Gironès (444 kg/hab./any). La Garrotxa, el Ripollès, la Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà estan per sobre de la mitjana de Catalunya (523 kg/hab./any). En generació, seguint de prop el Baix Empordà, es troba l’Alt Empordà (820 kg/hab./any), el territori que genera més tones en valors absoluts, un total de 115.385 t, atribuïble a l’impacte del turisme en la generació de residus domèstics. Les 488.443 tones de residus municipals que es van generar a la demarcació de Girona l’any 2018 van representar el 12,28% dels residus municipals generats a tot Catalunya. La comarca amb el major percentatge de materials impropis en les bosses o contenidors va ser el Gironès, amb el 16,82%, l’única de l’àrea que supera la mitjana d’impropis de Catalunya (13,24%). D’altra banda, Girona destaca com a municipi de més de 60.000 habitants amb millor recollida selectiva (50,09%).

Objectiu: 50% de reciclatge el 2020

La Comissió Europea estableix que els països membres hauran d’haver arribat l’any 2020 a un objectiu d’un 50% de reciclatge sobre els residus generats. Un objectiu que incrementa gradualment cada cinc anys fins al 2035. Així, l’any 2025 caldrà arribar a un 55% de reciclatge, el 2030 un 60% i el 2035 un 65%. A banda, l’any 2035 no es podrà destinar més del 10% dels residus domèstics a dipòsit controlat.

Un augment del nombre de tones de fracció orgànica recollides selectivament, l’elaboració plans municipals per a la recollida selectiva als grans productors, i l’anàlisi del model per establir millores són polítiques municipals que es poden dur a terme per millorar els resultats. Per al director de l’ARC, “el futur immediat és el pagament per generació, mètode que fa créixer molt el percentatge de recollida selectiva.”

La futura llei de residus

En paral·lel a la presentació de les dades, l’ARC ha celebrat la primera de les sessions territorials programades per treballar en l’Avantprojecte de la nova llei de residus i d’ús eficient dels recursos, que ha de permetre alinear les polítiques que Catalunya haurà d’emprendre en els propers anys amb les establertes per la Unió Europea en matèria d’economia circular i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Al mateix temps, la nova legislació haurà de suposar una revisió de les estratègies de prevenció i gestió de tots els residus, així com dels aspectes competencials i de responsabilitat en matèria de residus i de recursos, per tal d’integrar i coordinar aquests àmbits. A més, haurà de servir per reforçar els instruments associats a la gestió de residus, com ara la fiscalitat i els mecanismes de responsabilitat ampliada del productor, i habilitar-ne de nous, si s’escau: també, per ampliar les mesures d’optimització administrativa i de transparència en la gestió.

Comparteix-ho amb els teus amics: