La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats als contractes fets per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Sindicatura de Comptes ha trobat irregularitats comptables i de contractació a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (que gestiona els hospitals de Blanes i Calella). L’informe analitza els comptes del consorci entre els anys 2009 i 2011. L’anàlisi detecta deficiències en la gestió del pressupost però, sobretot, on més posa l’accent és en diverses irregularitats que fan referència als contractes (tant d’obres com de serveis). Així, per exemple, l’informe recull que es van fer pagaments a treballadors sense aplicar la retenció fiscal ni cotitzar a la Seguretat Social. O que la Corporació va contractar les obres per remodelar la cinquena planta de l’hospital de Blanes quan ja havien acabat.

L’informe de fiscalització de la Sindicatura, fet per encàrrec del Parlament, analitza els comptes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva entre els anys 2009 i 2011. Creat ara fa tretze anys, aquest organisme gestiona els hospitals comarcals de Blanes i de Calella, el sociosanitari de Lloret i alguns CAP de les dues comarques (com ara el de Tossa, el de Malgrat i el de Palafolls).

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva presta atenció hospitalària a una població d’aproximadament 194.000 persones i serveis d’atenció primària a unes 87.400 persones. L’any 2011, segons recull l’informe, gestionava 218 llits d’aguts i tenia una plantilla de 1.382 treballadors.

D’entrada, la Sindicatura analitza els pressupostos de la Corporació per a cada exercici (que es mouen entre els 109,9 MEUR i els 95,84). Tant el 2009 com el 2010, l’organisme va tancar l’exercici amb superàvit; el 2011, i com a conseqüència de les retallades, va entrar en dèficit (en concret, d’1,46 MEUR).

L’informe detecta, però, que l’organisme sanitari no va fer una gestió del pressupost com és degut durant els tres anys analitzats. La Sindicatura detecta que hi ha liquidacions que desquadren, perquè allò que es va acabar gastant (les obligacions reconegudes) superava el topall màxim fixat (els crèdits definitius). Això, recull la Sindicatura, “no permet fer l’adequat seguiment pressupostari”.

L’informe també indica que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva no segueix les directrius correctes a l’hora de comptabilitzar el seu patrimoni ni les seves operacions econòmiques i financeres. “Ho fa d’acord amb el Pla General Comptable, quan ho hauria de fer d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat, perquè està inclosa dins el seu pressupost”, adverteix la Sindicatura.

Contractes d’obra que van tard

A més del pressupost, l’informe també analitza tots aquells contractes (d’obres, serveis o subministraments) que va fer la Corporació durant aquells tres anys. En total, van ser-ne 46, que van traduir-se en una despesa de 54,71 MEUR.

La fiscalització feta per la Sindicatura de Comptes posa de relleu diverses incidències. Per exemple, que es van contractar serveis informàtics per valor de 2,12 MEUR sense seguir els procediments previstos o que es va arribar a signar un contracte d’obres quan els treballs ja s’havien acabat (i l’empresa els havia facturat).

En concret, aquestes obres van ser la remodelació de la 5a planta de l’Hospital Comarcal de Blanes. Els treballs es van fer entre els mesos de maig i agost del 2010 i van costar 110.000 euros, però el contracte d’obres definitiu es va signar a l’octubre.

Sense retenció ni cotització

Seguint l’encàrrec del Parlament, la Sindicatura analitza en detall les despeses de protocol i representació, les d’estudis i dictàmens i les despeses diverses de la corporació. Aquí, l’informe detecta irregularitats en diversos pagaments.

Per una banda, 46.000 euros corresponents a serveis professionals del 2009; i per l’altra, 124.300 euros que van percebre dotze treballadors per despeses de representació al llarg dels tres anys. En tots aquests casos, recull la Sindicatura, es van abonar les quantitats “sense practicar la corresponent retenció fiscal ni la cotització a la Seguretat Social”.

Per últim, l’informe també posa de relleu dues deficiències més. La primera, “la manca de regulació formal” entre la Corporació de Salut i l’empresa BC Gest SL (que presta servei a pacients estrangers i als lesionats per accidents de trànsit). I la segona, el fet que el consorci mensualment feia aportacions a les entitats religioses que gestionen els asils de Blanes i Calella, sense fer-ho constar en cap document justificatiu.

L’informe de la Sindicatura de Comptes incorpora, al final de tot, les al·legacions fetes des de la gerència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Entre d’altres, el consorci hi explica que ja s’han corregit deficiències detectades en la contractació dels serveis o que s’ha regularitzat la situació dels pagaments que no tributaven. També es concreta que es fa “un seguiment acurat tant del pressupost com de les despeses”.