L’Associació de Mares i Pares del CEIP Finestres de Mieres estan en contra de la decisió de la Generalitat de tenir “obligatòriament” el calendari de vacunació al dia

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Associació de Mares i Pares del CEIP Finestres de Mieres estan en contra de la decisió de la Generalitat de tenir “obligatòriament” el calendari de vacunació al dia

Foto: CEIP Finestres de Mieres

AMiP CEIP Finestres de Mieres – Amb data 20 de maig de 2020, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va presentar el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021. Entre les condicions per a la reobertura dels centres educatius en fase 2 en el document s’estableix com a requisit per a tot l’alumnat que assisteixi als centres tenir el calendari vacunal al dia.

Des de l’Associació de Mares i Pares del CEIP Finestres de Mieres, Girona, manifestem que aquesta mesura és il·legal i atempta contra el dret de les famílies a la lliure decisió sobre aquesta qüestió. La decisió de tenir el calendari vacunal al dia ha de ser presa de manera informada per les mares, pares i/o tutores que en últim terme tenen l’obligació de vetllar per la salut i educació dels infants.

El document explicita textualment que “les mesures acordades pel Departament han d’adequar-se a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de desescalada”.

En aquest sentit, ni la legislació espanyola ni la catalana consideren l’obligació de vacunar-se. De fet, l’Article 10.9 de la Ley Orgánica 3/86 estableix que tothom té dret a “negar-se al tractament, excepte quan suposi risc per a la salut pública, no estigui capacitat per prendre decisions (en aquest cas correspon als familiars o persones pròximes) o quan la urgència no permeti demores per poder-se causar lesions irreversibles o perill de mort”.

En l’actualitat, no hi ha estudis que demostrin que tenir el calendari vacunal al dia disminueixi el risc de contraure la COVID-19, o com aquesta malaltia interactua amb altres malalties, vacunals o no. Per tant, aquesta mesura en comptes de presentar-se com un requisit obligatori hauria de quedar-se en el marc de les recomanacions.

El requisit de tenir el calendari vacunal al dia es basa, principalment, en les Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles de la Secretaria de Salut Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l’Institut de Salut de Global de Barcelona. Segons aquest estudi, aquesta mesura té l’objectiu de “prevenir les malalties infeccioses més freqüents en el nostre entorn i que poden donar simptomatologia similar a la COVID”, ja que segons declaracions als mitjans de comunicació[1] “si apareixen símptomes obligaria a fer diagnòstic diferencial i, mentrestant, aïllar a tots els contactes”.

Altres documents que fa servir el Pla del Departament d’Ensenyament, com ara la Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos (Covid-19), de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, estableixen com a requisits per a l’entrada l’absència de símptomes de la COVID-19, i només inclouen la vacunació de l’alumnat dins de les recomanacions generals de prevenció.

D’altra banda, pretendre que els infants que no hagin estat vacunats fins ara posin el seu calendari vacunal al dia per al retorn a l’activitat escolar a curt termini, tal com es proposa en la fase 2, és una mesura inaplicable.

En l’actualitat, hi ha proves per a la detecció de la COVID-19 i de les malalties incloses en el calendari vacunal. Pensem que aquestes proves haurien d’estar disponibles en quantitat suficient en els Centres d’Atenció Primària per a la identificació tant de la COVID-19 com la resta de malalties incloses en el calendari vacunal per diagnosticar els infants que presentin simptomatologia d’aquestes malalties. Aquesta dotació és avui insuficient i considerem que és responsabilitat de l’administració competent posar-hi remei.

A més, aquesta suposada  obligatorietat es  contradiu amb l’obligatorietat d’escolarització de tot l’alumnat fins als 16 anys. En el context d’una escola rural com la nostra, amb un elevat percentatge d’infants sense el calendari vacunal al dia, aquesta mesura comporta una discriminació no només per aquest alumnat, sinó per a tota la comunitat escolar. Moltes de les activitats planificades per l’equip de mestres encarades a facilitar el retorn a les classes en fase 2 no es podran dur a terme per la disminució significativa d’alumnat present a les aules.

Segons el document Recomanacions de Salut Pública per a l’obertura d’escoles, “els pares, mares i/o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades en l’escola en relació a la prevenció i control de la COVID-19, i han d’estar d’acord amb el seguiment de les recomanacions proposades”. Per tant, no es podrien aplicar les mesures establertes sense l’aprovació de les famílies. Fet que implicaria negar el nostre dret a prendre decisions dins de la comunitat educativa.

El Pla també indica que “qualsevol decisió que prengui el Departament ha d’estar en consonància amb les orientacions i recomanacions que fins a la data d’avui han fet arribar les autoritats sanitàries”. En aquest sentit, el document Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020, del Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, no fa cap menció a requeriments de vacunació.

Les famílies entenem la importància de no portar a l’escola els infants amb símptomes de la COVID-19, d’informar a l’escola de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb l’escola davant de qualsevol incidència. Entenem que hi ha una responsabilitat compartida entre totes en defensa de la salut pública i el benestar de la població, i dels nostres sistemes sanitaris.

Els infants tenen el dret a reprendre l’activitat escolar i l’administració ha de responsabilitzar-se i posar els recursos que calguin per tal que aquest retorn pugui ferse amb totes les garanties sanitàries i amb totes les condicions socials, afectives i educatives, i sense discriminacions de cap mena. El Departament d’Ensenyament no ha de passar la responsabilitat a les famílies, posant restriccions que poden confrontar les seves ideologies, creences i posicionaments i, per tant, mermar el dret d’aquestes a decidir lliurement sobre la salut dels infants.

Per tots els motius aquí exposats demanem:

  • Que es retiri el requisit de tenir el calendari vacunal al dia per poder assistir als centres educatius en fase 2. Considerem que aquest tipus de mesura és il·legal i discriminatòria, atempta contra el dret de les famílies d’escollir lliurement i de manera informada sobre la salut i l’educació dels infants.
  • Que es doni autonomia als centres, adaptant-se a la seves realitats, per tal que puguin elaborar un protocol/pla de reincorporació a l’escola sense restriccions que discriminin a una part de l’alumnat.
  • Que l’administració es responsabilitzi i posi els recursos que calguin perquè aquest retorn pugui fer-se amb totes les garanties sanitàries i amb totes les condicions socials, afectives i educatives, i sense discriminacions.
  • Que l’Ajuntament de Mieres, qui ens representa políticament en primera instància, traslladi les nostres opinions i preocupacions a les persones amb responsabilitat política i executiva sobre les mesures establertes per la reobertura dels centres educatius. Qüestionem la manera com s’ha pres aquesta decisió, ignorant els drets i responsabilitats de les famílies i sense tenir en consideració la comunitat educativa en el seu conjunt.

Info: l’Associació de Mares i Pares del CEIP Finestres de Mieres