L’Associació Olot-fotografia, convoca una beca, amb l’objectiu de promoure i estimular la creació fotogràfica

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Associació Olot-fotografia, convoca aquesta beca, amb l’objectiu de promoure i estimular la creació fotogràfica.

1. Característiques de la beca
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de creació fotogràfica. El Projecte guanyador no pot haver estat publicat, exposat, ni premiat en cap altra convocatòria fins que la organització d’Olot Fotografia i/o el jurat en dònin el vist i plau.

2. Dotació de la beca    
La Beca està dotada amb 3500 €. L’import de la beca es farà efectiu en dues parts: la primera, abans de finalitzar l’any 2022 i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat n’hagi examinat la qualitat.

3. Candidats
Podran optar-hi els fotògrafs a títol individual o col·lectiu, majors d’edat, que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases. Només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit. Es farà una primera selecció de tots els proyectes presentats. Aquests hauran de presentar el seus treballs davant el jurat i el public assistent el cap de setmana de la inauguració de la Biennal 2022. els finalistes disposarant d’un temps  de presentació i de preguntes que es concretarà més endavant. D’aquí en sortirà el projecte guanyador.

4. Documentació
El projecte s’ha de presentar en format digital enviant-lo a l’adreça becaolotfoto@gmail.com en un sol document unitari (en format pdf), amb la documentació següent:

 • Dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.
 • Currículum del sol·licitant.
 • Breu resum del projecte (màxim 30 línies).
 • Projecte desenvolupat en el qual han de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari i cost aproximat de realització.
 • Sempre que es cregui convenient per a facilitar la valoració del projecte, els  aspirants poden enviar documentació adicional (dossier gràfic y fotogràfic de obra recent, crítiques, bibliografia…) a la direcció: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. Secretaría Beca Olot-fotografia de paisatge 2011. Carrer Sant Esteve, núm. 29. 17800 Olot.

El material enviat no serà retornat.

5. Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 1 de maig de 2022

6. El jurat
El jurat estarà integrat com a mínim per:

 • Un professional del mon de les galeries d’art
 • Un fotògraf professional
 • Un docent especialista en Postgrau
 • Un representant de l’Associació Olot-fotografia actuarà com a secretari.

El jurat o els secretaris, podran demanar informació complementària així com convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme els treballs proposats i suggerir-los l’ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament d’altres persones sobre l’interès i l’abast dels projectes. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el sopar del mateix dia de la presentació dins el cap de setmana inaugural de la Biennal. El jurat pot declarar el premi desert.

7. Seguiment del treball
Una vegada transcorreguts tres mesos a partir de l’adjudicació de les beques, el jurat, o per delegació el seu secretari, podrà convocar la persona que l’hagi obtingut per tal que presentin un informe de l’estat dels projectes. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i fins i tot aturar el projecte si ho considera oportú.

8. Extinció del dret de beca
El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:

 • Si no s’executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
 • Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts.

9. Lliurament del treball
El treball guanyador es presentarà l’estiu del 2023 en una sala a decidir per la organització.

10. Propietat i difusió dels treballs
El treballs guardonats restaran en propietat de l’autor i en podran disposar lliurement per exposar-los  i reproduir-los, sempre que faci constar que ha estat premiat amb la Beca Olot-fotografia 2023.
Així mateix, el treball becat podrà ser exposat en un espai durant la Biennal Olot-Fotografia 2024 i, si s’escau, es proposarà la seva itinerància per d’altres àmbits expositius.
Dos de les obres del projecte quedaran en propietat de la organització.

11. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Més informació en www.olotfotografia.cat 
per a consultes i tramesa d’informació: becaolotfoto@gmail.com