Les escoles triaran els professors per cobrir les vacants a partir del setembre

Comparteix-ho amb els teus amics:

El projecte educatiu se situa en el nucli del sistema per a una nova escola pública i els directors dels centres podran proposar fins el 50% de places específiques. “A l’administració pública hi ha molt talent i cal que ocupi els llocs idonis”, ha assegurat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Un dels mèrits que prendrà importància és el nivell B2 d’anglès, que permetrà poder impartir una assignatura o part d’ella en anglès. Els docents novells hauran de superar un període de prova de quatre mesos

Els consellers Rigau i Homs, durant la roda de premsa

El Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents amb l’objectiu de “millorar la qualitat del sistema educatiu i afavorir l’èxit escolar”, segons ha destacat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern.

El decret situa el projecte educatiu en el nucli del sistema per a una nova escola pública i atribueix als directors dels centres les funcions de cap de tot el personal. Així, de cara a poder aplicar el projecte educatiu més adient per a cada escola, el director podrà proposar fins a un 50% de places específiques.

Entre aquestes places és previst que prenguin força aquelles per a les quals caldrà tenir un nivell d’anglès adequat al marc europeu (B2) que permeti impartir una part o una assignatura completa en aquesta llengua. La provisió de places específiques també tindrà en compte altres qüestions com les tecnologies de la informació o el tractament de la diversitat.

“Es tracta d’un document que comporta canvis decisius i té un impacte enorme en la qualitat de l’escola publica que volem construir”, ha assegurat la consellera, qui també ha subratllat que amb el nou decret “Catalunya se situa en el marc dels referents internacionals”.

“La plantilla és la principal fortalesa de l’escola, i per tant necessitem que sigui el màxim d’idònia per a les necessitats de cada centre”, ha explicat Rigau. Per aquest motiu, més enllà del currículum i de qüestions metodològiques, cal “modernitzar” la provisió de llocs docents als centres, i el Govern ho farà traient el màxim profit del talent del personal docent.

“A l’administració pública hi ha molt talent i cal que ocupi els llocs idonis. Aquest és un dels reptes dels nostres centres, garantir que tot el talent dels ensenyants està a disposició dels alumnes”, ha dit Rigau.

“Estem parlant de professionalitzar la docència, i el millor aspirant és el que ha de poder ser nomenat”, ha conclòs la consellera.

Aquest decret és la tercera normativa de desplegament de la Llei d’educació de Catalunya (LEC) en relació amb l’organització dels centres educatius públics que completa els decrets d’autonomia i de direcció aprovats l’any 2010.

Els principals continguts que regula són les competències dels òrgans centrals, territorials i de les direccions dels centres públics en la definició dels perfils docents dels llocs de treball, i els diferents sistemes de provisió dels llocs de treball docents. També desenvolupa la intervenció de les direccions en el nomenament del personal interí o substitut docent i altres aspectes tècnics com els mèrits a valorar en els concursos de provisió o la remoció del lloc de treball per avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball. El decret inclou un increment del control i del retiment de comptes en la gestió de personal per a una major transparència durant el procés.

El director del centre, a més de proposar la plantilla de llocs de treball i intervenir directament en la definició dels perfils d’aquests llocs, també participarà en determinats procediments de selecció de personal funcionari -provisió per concurs específic i de provisió especial- i en el nomenament del personal interí o substitut docent. El director podrà proposar, com a màxim, un 50% dels llocs específics, sempre tenint en compte el projecte educatiu del centre. Amb aquestes funcions el decret preveu que el director pugui adaptar la plantilla docent al projecte educatiu del centre.

Nous mèrits i període de prova

Amb l’aprovació d’aquest decret, en els concursos de provisió es valoraran nous mèrits, afegits al de l’antiguitat, per poder donar resposta a les necessitats dels centres i als seus projectes educatius. Per exemple, l’avaluació positiva en l’exercici de la docència, els graus assolits en la carrera professional docent, l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, la polivalència en més d’una especialitat docent o el coneixement de llengües estrangeres.

La norma també preveu la incorporació d’un període de prova de quatre mesos –amb un temps mínim d’un mes– que hauran de superar els mestres i professors novells que no tinguin experiència en l’àmbit públic per acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent. El director farà l’avaluació i emetrà l’informe corresponent i, en cas que l’avaluació sigui negativa, la inspecció haurà d’avaluar la idoneïtat de l’interí o substitut sobre l’activitat docent. En cas que l’informe de la inspecció sigui negatiu, quedaria exclòs de la borsa de treball durant el curs següent, i hauria de superar una prova específica de coneixements i un nou període de prova.

Aquest decret és la tercera normativa de desplegament de la LEC en matèria d’organització dels centres educatius públics que completa els decrets d’autonomia i de direccions dels centres públics que es van aprovar el 2010, atès que concreta els procediments i criteris en què els centres han de participar en la definició de llocs de treball i en la gestió de personal. També descentralitza en la direcció una part molt important de la gestió de personal docent.

A banda d’estar previst en la LEC, el decret s’emmarca dins de la reforma de l’Administració de la Generalitat, eix del Pla de Govern. Concretament, en l’eix 3, que tracta el desenvolupament progressiu d’un nou model de polítiques de recursos humans en el si de la Generalitat, i en l’eix 6, sobre el disseny i posada i en marxa d’un pla corporatiu d’innovació i talent. En aquest sentit, destaca la importància de la gestió del talent, factor clau en el nou decret, que incorpora el principi d’idoneïtat en els processos de selecció i provisió, i l’avaluació dels perfils per competències.

La normativa també s’ajusta a l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, presentat el juny del 2012. Està lligada als següents eixos del Pla: al primer, de la professionalització de la docència; al quart, d’innovació metodològica i didàctica a les aules; al sisè, d’autonomia de centre, en què es vol donar impuls a l’organització i a la gestió autònomes dels centres educatius, i al setè, de professionalització de la direcció, que busca l’enfortiment del lideratge dels directors i dels equips directius.