Llum verda a l’acord entre Interior i els sindicats de Bombers sobre les seves condicions laborals

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’acord, amb vigència fins al 2022, se suma a altres mesures implementades com la compra de 90 camions pesants per un import de 40 milions d’euros

El Govern ha aprovat l’acord que van signar el divendres 26 de maig el Departament d’Interior i els representants de les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions laborals dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat.

L’executiu dóna compliment, així, al compromís del Departament d’Interior amb les organitzacions sindicals, per tal que l’Acord pactat entri en vigor el dia 1 de juny.

Aquest acord, que s’ha assolit gairebé deu anys després de negociació col·lectiva, amb una intensificació dels treballs entre ambdues parts a partir del juny de l’any passat, va ser ratificat pel 70% de la plantilla dels parcs de bombers.

Amb l’aprovació d’aquest Acord, el Govern assumeix el compromís de revertir aquesta situació del Cos de Bombers, tenint en compte la disponibilitat pressupostària actual. La millora de les condicions laborals augmentaran la pròpia seguretat dels bombers i, per extensió, permetran donar una millor resposta operativa dels Bombers de la Generalitat.

Eixos bàsics de l’Acord:

Convocatòria de 1000 places de bombers funcionaris

Els propers 4 anys, fins al 2022, Interior convocarà 1000 places de bombers de l’escala bàsica. La primera d’aquestes convocatòries, de 250 places, ja està en marxa i s’estan realitzant les proves de selecció.

En aquesta línia, es preveuen tres noves ofertes d’ocupació públiques de la Generalitat, de 250 places cadascuna, els anys 2020, 2021 i 2022.

Adequació de la plantilla: promocions internes

La correcció del dèficit de plantilla actual del Cos de Bombers i la seva adequació es dona també en l’àmbit de les promocions internes de les diverses categories dels Bombers de la Generalitat. L’Acord preveu realitzar, convocatòries per als propers quatre anys de

· 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent i 50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector

· 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 d’oficial i 7 d’inspector

Jornada anual de treball i altres punts de l’Acord:

· L’Acord recull la jornada anual de caràcter obligatori de 1.688 hores per als anys 2019 i 2020, amb especificació de les guàrdies de 24 hores a realitzar. També recull les jornades de formació obligatòria i les hores destinades a revisió mèdica i proves de capacitació física, per als bombers i comandaments. La jornada anual del 2021 es reduirà fins a 1664 hores i 1640 l’any 2022.

· Les guàrdies complementàries de reforç d’estiu seran 2 per bomber que realitza tasques operatives, de caràcter voluntari i seran planificades en horari de 7 a 21 hores amb una retribució en concepte de Gratificació Extraordinària.

· Pel que fa a les hores extraordinàries, s’estableix l’adaptació en 2 trams del seu preu, per adequar-la al preu d’hora ordinària. En cas d’activació per cobrir situacions d’M0, M2 i ME, es reconeixeran automàticament 2 hores extraordinàries efectives a comptar des de l’activació del servei. També es crearà una bossa de compensació d’Hores Extraordinàries.

· S’ha acordat també un complement de cobertura de mínims de parcs i d’altres unitats operatives, que serà transitori i temporal fins a 31 de desembre de 2020 i compensarà l’activació dels efectius per garantir la cobertura de mínims de les unitats operatives i parcs. Serà un complement de caràcter universal i homogeni per a tots els grups i categories, i condicionat a la prestació efectiva dels serveis planificats ordinaris. El seu import, 1680€ anuals, es percebrà en 12 mensualitats, sempre que els professionals realitzin totes les jornades ordinàries planificades.

L’Acord també recull i regula aspectes com la compensació per assistència a judicis relacionats amb el servei, els desplaçaments entre parcs de bombers i la seva limitació, els permisos i llicències, la carrera professional o l’impuls i el compliment de les obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Així mateix es crea una Comissió de la Segona Activitat, per revisar l’actual situació de funcions, adscripcions, jornada i horaris en aquest àmbit.

Igualment, Interior revisarà els imports de cobertura d’assegurança en cas de mort i per invalidesa entre tot el col·lectiu.

Finalment, l’Acord crea una Comissió paritària de seguiment de la implantació i execució, que es reunirà de forma ordinària un cop l’any, tot preveient les reunions extraordinàries que es considerin.

L’Acord és una mostra més del compromís del Govern de la Generalitat de revertir la precària situació en que es trobava el Cos de Bombers. Aquesta, se suma a altres accions ja dutes a terme pel Departament d’Interior amb la compra de 90 camions pesants per un import de 40 milions d’euros i els 9’3 milions d’euros invertits en la millora en parcs de bombers i materials pels efectius.

Comparteix-ho amb els teus amics: