Necessites una ajuda per al pagament del lloguer del teu habitatge???

Comparteix-ho amb els teus amics:

Obertes la convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer. El termini de presentació finalitza el 4 de juny de 2021.

La quantia de la subvenció és:

 • El 20% de l’import del lloguer quan l’esforç per pagar la renda sigui igual o inferior al 30% dels ingressos
 • El 30% de l’import del lloguer quan l’esforç per pagar la renda estigui entre el 30% i 40% dels ingressos
 • El 40% de l’import del lloguer quan l’esforç per pagar la renda sigui igual o superior al 40% dels ingressos

En tot cas l’ajut màxim pot ser de 2.400,00 € anuals

 Els requisits són:  

 • Acreditar residència legal a Catalunya    
 • Tenir ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades IRSC  (si són inferiors els ingressos mínims serà l’import del lloguer anual) i que els de l’any 2019 no superin els màxims establerts   
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el domicili habitual
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador
 • No pagar un lloguer mensual superior a 550,00€
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el oment de la presentació de la sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca
 • No estar sotmès a cap supòsit de prohibició per ser beneficiari de subvencions i complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

 La documentació haurà de ser la següent:

 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència.
 • Llibre de família, en el seu cas
 • Contracte de lloguer i acreditació pagament de la Fiança
 • Rebuts de lloguer 2021 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Qualsevol altre documentació que acrediti la situació econòmica i familiar, per exemple: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima, certificat renda garantida, ingressos treballadores de la llar,…

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç.