Nou rècord de captures de senglars a Catalunya

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les captures de porc senglar tornen a assolir un rècord amb més de 35.000 exemplars. El Departament d’Agricultura està treballant en un pla de xoc per prevenir els danys produïts per la fauna salvatge a l’activitat agrària. En 10 anys el nombre de caçadors s’ha reduït gairebé a la meitat

senglar

Durant la temporada de caça es van capturar a Catalunya 35.364 senglars segons les dades que es recullen a la Memòria anual de caça que elabora el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El porc senglar, l’espècie d’ungulat més abundant, ha assolit un nou màxim històric de captures amb una tendència d’increment a totes les demarcacions excepte a les comarques de Tarragona.

El Departament ha presentat la Memòria anual de caça corresponent a la temporada 2012-13, que recull les dades de llicències, captures i repoblacions d’espècies cinegètiques.

A la memòria queden reflectides dades importants com el nombre de caçadors, que en 10 anys ha disminuït gairebé a la meitat. És important destacar que un total de 68.826 caçadors van disposar de llicència de caça durant l’any 2012. Aquesta xifra queda molt lluny dels 117.592 de l’any 1993. D’aquests, 67.352 van ser caçadors amb arma de foc. Per províncies el major nombre de llicències es van obtenir a les comarques de Barcelona. Pel que fa als tràmits per a l’obtenció i pagament de la llicència destaca el 19,6% obtingudes telemàticament mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Aquest procediment va ser iniciat l’any 2010.

Durant la darrera temporada de caça els terrenys on es podia caçar a Catalunya es distribuïen per 1.391 àrees privades i àrees locals de caça, amb una superfície de 2,6 milions d’hectàrees, el 81% de la superfície de Catalunya. La resta corresponen a les 7 reserves nacionals de caça i 8 zones de caça controlada la gestió de les quals pertany directament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Pel que fa a les captures de les diferents espècies cinegètiques sobre les quals els diferents gestors han informat, entre les catalogades com de ‘caça menor’ són els tords i les grives el grup d’espècies més caçat, que arriba als 748.000 exemplars declarats. Els segueixen el conill, amb 169.000 exemplars, els tudons, amb 107.000 exemplars, i la perdiu roja, amb més de 89.000 exemplars. La tendència d’aquesta espècie mostra una contínua davallada des de l’any 2000, i aquesta darrera temporada ha assolit un mínim històric de captures des que es disposa de registres.

Entre les espècies d’ocells aquàtics, caçats majoritàriament al delta de l’Ebre, destaca l’ànec collverd, amb 20.879 exemplars, seguit pel becadell comú, amb 6.000 exemplars. Aquest grup d’espècies mostren oscil·lacions en la població hivernal sotmesa als efectes climatològics i de presència d’aigua a les zones humides que afecten directament el nombre d’exemplars que es poden caçar cada any.

Altres espècies com el cérvol i el cabirol mostren una clara tendència a augmentar el nombre de captures, amb 1.359 i 1.952 exemplars caçats respectivament. En el cas de l’isard el nombre d’exemplars caçats (676 dels quals el 76% a les reserves nacionals de caça) continua augmentant encara que sense assolir les xifres màximes obtingudes abans dels efectes de la malaltia produïda pel pestivirus. L’absència en els darrers anys de brots importants de pestivirus han permès la recuperació de les poblacions d’aquesta espècie.

Pla de xoc per prevenir els danys de la fauna salvatge

L’augment de captures de la temporada passada amb relació a les anteriors es deu sobretot a una sèrie de mesures que ha posat en funcionament el Departament d’Agricultura en col·laboració amb les societat de caçadors, per evitar la proliferació de la població de porcs senglars. La densitat de senglars a Catalunya s’ha convertit en una problemàtica principalment per l’activitat agrícola però també genera problemes de seguretat i accidents de trànsit .

Precisament per minimitzar tots aquests danys el Departament d’Agricultura està treballant en un pla de xoc per prevenir els danys produïts per la fauna salvatge. Aquest pla s’està ultimant amb els diferents sectors implicats (caçadors, sindicats agraris, titulars de les àrees de caça i Administració).

Com a mesura de caràcter extraordinari i per l’afectació que els danys que algunes espècies cinegètiques causen al sector primari (agrícola i ramader), la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’any 2014, inclou la possibilitat que el Departament declari l’estat d’emergència cinegètica en un àmbit territorial concret quan es superin els llindars d’abundància establerts d’alguna espècie causant. Aquesta declaració, prevista ja a la Llei de caça, preveu determinar una sèrie de mesures que condueixin a reduir el risc.

Memòria de Caça 

Comparteix-ho amb els teus amics: