Oberta la presentació de sol·licituds per a la reducció de la taxa d’escombraries a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Com cada any s’ha aprovat les bonificacions per a habitatges ubicats en sòl rústic, domicilis amb tots els membres de més de 70 anys i habitatges de famílies amb situació de vulnerabilitat.

El passat 18 de març de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va aprovar les bases per a les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per a famílies en situació de vulnerabilitat, majors de 70 anys i per a habitatges ubicats en sòl rústic d’aquest 2021.

A partir de l’1 de maig i fins al dia 31 del mateix mes s’obre el termini de sol·licituds per als tres àmbits. Els veïns i veïnes que hi estiguin interessats poden consultar les bases i documentació necessària per a cada sector a través d’aquest enllaç.

Reduccions per a famílies en situació de vulnerabilitat

En primer lloc, pel que fa a la línia dirigida a les famílies en situació de vulnerabilitat, es dirigeix als nuclis familiars que visquin en un habitatge de lloguer i que es trobin en una situació econòmica desfavorida degut a un baix nivell d’ingressos o altres indicadors de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit, es preveu una reducció de la taxa de recollida d’escombraries i de clavegueram fins a un màxim del 95% de l’import.

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els veïns i veïnes que estiguin empadronats en un habitatge de la ciutat que no superi els 55.000 euros de valor cadastral i en què els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors al salari mínim interprofessional, fixat en els 13.300 euros anuals per aquest 2021. La persona sol·licitant així com els membres de la unitat de convivència han de ser arrendataris de l’habitatge i al contracte d’arrendament hi ha de constar expressament la repercussió de la taxa de recollida i tractament de les escombraries per part del propietari/a, per poder fer la sol·licitud, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot. Si es compleixen els anteriors requisits, la disminució de la taxa d’escombraries i clavegueram pot oscil·lar entre el 50% i el 95% de l’import, en funció els ingressos de la unitat familiar.

En aquest sentit, és necessari acompanyar la petició de reducció de la taxa amb tot un seguit de documents acreditatius com l’original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, l’original i còpia del carnet de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari així com el certificat de discapacitat.

Al mateix temps, és necessari aportar l’original i còpia del contracte de lloguer, l’autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin demanar les dades corresponents a l’Agència Tributària, a la TGSS o al Padró d’Habitants (Model normalitzat), així com a altres administracions si es creu convenient.

En el cas de no formalitzar l’autorització corresponent o que no sigui possible l’obtenció de les dades, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, declaració IRPF any 2019 o en el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, … i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral. Tota la informació es pot consultar aquí.

Reduccions per als majors de 70 anys

Per presentar les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i taxa de clavegueram per majors de 70 anys, cal presentar:

 • Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant.
 • Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
 • Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat…)
 • Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS)
 • Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2020 de tots els productes financers
 • Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o dependència.

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directa de les dades relacionades:

 • En cas d’habitatge propi, rebut de l’IBI 2020
 • Rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici 2020
 • Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot.
 • Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals d’Administració Tributària.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

A la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram, s’hi poden acollir aquelles unitats familiars amb tots els membres de més de 70 anys, que tinguin com a màxim una sola propietat a Olot amb un valor cadastral de fins a 100.000 € i que no superin els 20.748 € d’ingressos bruts anuals en el cas de les unitats familiars d’un sol membre o 25.935 € en el cas d’unitats familiars amb més d’un membre. Unes xifres que ascendeixen als 26.972,40 € i els 33.715,50 € en unitats familiars que algun dels seus membres tinguin un grau de discapacitat igual o major del 45% o tingui un grau de dependència II o III. En tots els casos, han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot. En aquest cas, es pot localitzar més informació aquí.

Reduccions per als habitatges situats en sòl rústic

Pel que fa a la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries d’habitatges situats en sòl rústic, es podrà bonificar fins a un màxim del 30% en el cas que a la finca s’hi duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a l’immoble o per les característiques del servei. En tots els casos previstos, caldrà presentar la documentació acreditativa. Tota la informació es pot consultar aquí.

En tots els casos les sol·licituds es poden presentar de l’1 al 31 de maig del 2021 demanant cita prèvia per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot de dilluns a dijous, amb horari de 8 a 18 h o els divendres de 8 a 15 h. Cal demanar hora prèviament a citaprevia.olot.cat.

Info: Ajunt. Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: