Què demana el Govern de Catalunya?

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Executiu català demana el confinament de la població en els seus domicilis i la prohibició de la circulació

  1. El confinament de la població en els seus domicilis.
  2. La prohibició de la circulació a l’exterior, a peu, en vehicle privat o en transport públic o privat, col·lectiu o individual.
  3. Amb certes excepcions:

• El proveïment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció agroalimentària i pesquera, a fi de permetre la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats en destinació.

• L’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a l’alimentació animal i els escorxadors, així com el subministrament de béns i serveis necessaris per al seu normal funcionament.

• Desplaçaments a centres de treballs i de retorn a domicili en els casos de serveis essencials: seguretat, emergències i protecció civil, salut pública, serveis penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, serveis socials i residencials, serveis forenses, serveis funeraris, servei públic de predicció meteorològica, gestors de transport i d’infraestructures, ràdio i televisió pública per a la informació d’emergència per a la població, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de purificació d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, òptics i ortopèdics, serveis de la indústria química necessaris per garantir-ne la seguretat, i serveis de neteja vinculats als àmbits abans descrits.

• Compra d’alimentació.
• Compra de medicaments i productes de farmàcia de primera necessitat.
• Proveïment de carburant per a vehicles a motor.