Sant Joan les Fonts acorda flexibilitzar el pagament d’impostos i taxes municipals

Comparteix-ho amb els teus amics:

Sant Joan les Fonts acorda flexibilitzar el pagament d’impostos i taxes municipals

La Junta de Govern Local de Sant Joan les Fonts ha aprovat un paquet de mesures per tal de flexibilitzar el pagament d’impostos i taxes municipals que recapta l’Ajuntament.

Per exemple, l’impost de vehicles s’ajorna 8 mesos i es cobrarà al mes d’octubre.

A més, la taxa de la Llar d’Infants ‘El Niu’ es reduirà proporcionalment en funció dels dies lectius que duri el confinament. El mateix passarà amb l’Escola Municipal de Belles Arts.

Pel què fa als habitatges socials de titularitat o gestió municipal, l’Ajuntament s’obrirà a estudiar les demandes que es rebin per part d’aquells ciutadans que tinguin problemes per pagar el lloguer.

En d’altres temes, com pot ser el cas de l’IBI, encara s’hi està treballant ja que depèn de l’organisme competent, en aquest cas XALOC de la Diputació de Girona. El que sí que es farà és flexibilitzar i fraccionar el màxim possible els rebuts.

Finalment, també cal destacar que, en la mesura del possible, s’avançarà el pagament de factures per facilitar la liquiditat de les empreses i autònoms.

L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts ha acordat a la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2020 flexibilitzar el pagament dels impostos i taxes municipals amb la finalitat de mitigar l’impacte econòmic que el coronavirus tindrà sobre l’economia de les famílies i les empreses. La decisió s’ha pres en el marc de l’estat d’alarma decretat per l’estat espanyol amb data 14 de març (Reial Decret 463/2020) i del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

El nou pla és fruit de l’anàlisi dels tècnics municipals, de les aportacions realitzades pel grup de govern i de la valoració d’una proposta que el grup de l’oposició va entrar a l’ajuntament en una instància. No obstant això, aquests primers acords urgents poden canviar i adaptar-se en funció de l’evolució de la crisi sanitària i de les mesures que dicti l’Estat, buscant sempre la recerca de la millor solució per a les persones i empreses

A més, l’alcaldessa, Maria Vidal, informa que l’Ajuntament estudia, dintre de les seves possibilitats, la creació d’ajuts al sector econòmic local afectat pel tancament, demanant a les administracions superiors que adoptin mesures de caràcter

econòmic i fiscal directes per a les empreses i els autònoms, amb l’objectiu de compensar les enormes pèrdues que comporta la pràctica paralització de l’activitat econòmica del país.

Pel que fa al calendari i forma de cobrament de tributs locals, es prenen els següents acords:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de pagament inicial: Del 16 de març al 15 de maig.

S’ajorna el pagament vuit mesos i es cobrarà al mes d’octubre.

Taxa de recollida d’escombraries, recollida selectiva i tractament de residus

No es modifica el període de pagament inicial que serà del 16 de març al 15 de maig.

Impost de Béns Immobles (IBI)

S’està treballant amb la Xarxa Local de Municipis XALOC en una proposta per facilitar el pagament d’aquest impost, ajornant o prolongant els terminis si fos necessari.

Taxes del mercat de Sant Joan i La Canya

Les parades d’aliments i productes de primera necessitat funcionen de forma habitual.

Respecte a resta la quota es reduirà proporcionalment en funció de les jornades que s’hagin dut a terme durant el període de confinament.

Taxa d’ocupació de via pública

Es descomptarà de la quota la part proporcional dels dies que no s’hagi pogut fer efectiva l’ocupació de via pública.

Taxa Llar d’infants El niu

La quota es reduirà proporcionalment en funció dels dies lectius que s’hagin dut a terme durant el període de confinament.

Les preinscripcions previstes pel mes de maig es mantenen vigents.

Escola Municipal de Belles Arts

La quota es reduirà proporcionalment en funció dels dies lectius que s’hagin dut a terme durant el període de confinament.

Servei d’aigua municipal

El servei es proporciona amb normalitat. Està garantit per a tots els veïns independentment de la seva situació econòmica.

El pagament s’ajorna un mes i mig, per causes tècniques i per la crisi sanitària, en comptes de cobrar-se com és habitual del 15 de febrer al 31 de març, es preveu fer el cobrament dels rebuts fins al 15 de maig.

Lloguers habitatges propietat municipal o gestionats per l’Ajuntament

S’estudiaran les demandes per atendre casos concrets que tinguin dificultats per fer efectius els lloguers.

Pagament de factures

En la mesura del possible s’avança el pagament de factures que es registrin a l’ajuntament, facilitant la liquiditat de les empreses i autònoms.

Pagaments a terminis (ajornament o fraccionaments)

Per tots els tributs mencionats i per a la resta d’impostos: IBI, IVTM, Taxa de clavegueram, etc. es flexibilitzarà el fraccionament dels seus pagaments. El procediment està descrit en aquest apartat de la web de transparència municipal.

El recàrrec només es cobrarà en cas de no sol·licitar l’ajornament o fraccionament dins del període voluntari. L’interès legal és obligatori però s’estudiarà el cas en concret.

En el referent als serveis gratuïts:

Oficina de turisme municipal

Es suspendran les activitats desenvolupades a Ca l’Esquirolet.

El punt d’informació a la seu de l’Ajuntament continuarà operatiu per telèfon i telemàticament.

Llar d’avis de La Canya i Sant Joan Les Fonts

Es suspendran les activitats desenvolupades per ambdós casals. Les subvencions que reben les associacions per garantir el pagament dels sous de les responsables es continuaran rebent igualment.

Pis9

Es suspendran les activitats desenvolupades en aquest centre. La quota de les entitats que hi desenvolupen serveis es reduirà proporcionalment en funció dels dies lectius que s’hagin dut a terme durant el període de confinament.

Subvencions a entitats i altres

En general no es modifica el règim d’atorgament de subvencions a les entitats. En la mida en què sigui possible es faran bestretes a les entitats que tinguin despeses fixes. La resta es pagaran un cop justificades.