Consulta les sancions i multes per no respectar l’Estat d’Alarma decretat pel govern Espanyol?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Saps quines són les sancions i multes per no respectar l’Estat d’Alarma decretat pel govern Espanyol?

En l’actual context d’Estat d’Alarma decretat pel govern Espanyol, s’han publicat les sancions que les autoritats competents poden imposar a la ciutadania per diversos comportaments. Aquest és el llistat.

Multa de 100 a 600 euros.

Moure tanques, encintats o altres elements fixos o mòbils col·locats per les Forces i Cossos de Seguretat per a delimitar perímetres de seguretat, fins i tot amb caràcter preventiu, quan no constitueixi infracció greu.

Multa de 601 a 30.000 euros.

La desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents o l’al·legació de dades falses o inexactes en els processos d’identificació.

Multa de 3.001 fins a 60.000 euros.

En conductes o omissions que puguin produir un risc o un mal greu per a la salut de la població, quan aquesta no sigui constitutiva d’infracció molt greu.

Multa de 60.001 fins a 600.000 euros.

1 . La realització de conductes o omissions que produeixin un risc o un mal molt greu per a la salut de la població.

2 . L’incompliment, de manera reiterada, de les instruccions rebudes de l’autoritat competent, o l’incompliment d’un requeriment d’aquesta, si aquest comporta danys greus per a la salut.

Multa de 1.501 a 30.000 euros.

En les emergències declarades, l’incompliment de les ordres, prohibicions, instruccions o requeriments efectuats pels titulars dels òrgans competents o els membres dels serveis d’intervenció i assistència, així com dels deures de col·laboració als serveis de vigilància i protecció de les empreses públiques o privades, quan suposi una especial perillositat o transcendència per a la seguretat de les persones o els béns. Art.

Multa de 30.001 a 600.000 euros.

En les emergències declarades, l’incompliment de les ordres, prohibicions, instruccions o requeriments efectuats pels titulars dels òrgans competents o els membres dels serveis d’intervenció i assistència, així com dels deures de col·laboració als serveis de vigilància i protecció de les empreses públiques o privades, quan no suposi una especial perillositat o transcendència per a la seguretat de les persones o els béns.

Pena de presó.

Seran castigats amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos, els que, sense estar compresos en l’article 550, resistissin o desobeïssin greument a l’autoritat o els seus agents en l’exercici de les seves funcions, o al personal de seguretat privada, degudament identificat, que desenvolupi activitats de seguretat privada en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de Seguretat.

VEURE TOT EL DOCUMENT AQUÍ

Comparteix-ho amb els teus amics: