Tens problemes per pagar el lloguer per la COVID-19?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Si tens problemes per pagar el lloguer per la COVID-19, pots demanar l’ajornament fins al 2 de maig. Posa’t en contacte amb l’Oficina d’Habitatge

El Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, adopta mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les accions adoptades, s’ha establert un període de moratòria per a les persones que tenen un habitatge en règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, no poden fer front al pagament.

El Reial Decret delimita qui es pot acollir, i les obligacions de la propietat, diferenciant-les entre grans tenidors, empreses i entitats públiques per un costat, i la resta per un altre. És important que, les persones que hi poden estar afectades s’informin del procediment a seguir ja que només tenen fins el 2 de maig per sol·licitar-ho.

Així mateix cal recordar que qui té la potestat d’escollir la forma, bé el retorn dels lloguers impagats o la moratòria sempre és la propietat. La persona llogatera farà una sol·licitud de moratòria o reducció de la quota o altra proposta, però qui decideix és la persona propietària. Si la propietat no accepta la moratòria, en el cas de les persones físiques o jurídiques que no estan obligades, el llogater pot demanar un microcrèdit a retornar en un termini de fins a 6 anys prorrogables fins a un màxim de 4 anys. Aquests microcrèdits no generen cap mena de despesa o interès per a la persona sol·licitant, per tant, cal que el llogater conegui que té altres opcions, en el supòsit de no arribar a cap acord amb la propietat. Val a dir que a data d’avui s’ha de desplegar una Ordre Ministerial que concreti més on demanar els microcrèdit.

Pel que fa a les persones llogateres amb una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, si acrediten davant del jutjat la seva situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, es suspendrà el procediment o el llançament, amb un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret.

Ens podeu fer arribar totes les consultes o aclariments que preciseu a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot. Estem a la vostra disposició a través de: Telèfon 972 279 128 o Correu electrònic habitatge@olot.cat