Mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

Comparteix-ho amb els teus amics:

El curs escolar 2020-2021 comença el 14 de setembre. No obstant això, el curs 2020-2021 no serà un curs normal, perquè l’alumnat vindrà d’una situació difícil, on la situació econòmica del país serà diferent, la realitat social haurà canviat i les pràctiques educatives també hauran canviat.

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Què cal tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

L’alumnat no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. Si tenen més de 6 anys han de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. La mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta.

I no poden tenir cap d’aquests símptomes:

 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll
 • Refredat nasal
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Com seran les entrades i sortides de l’escola?

De forma esglaonada. S’assignaran els punts d’entrada i sortida als diferents grups en intervals de 10 minuts.

Com seran les ràtios a les escoles?

Als grups de 2n cicle d’educació infantil i primària, la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària es reduiran sempre que sigui possible.

Quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

Com es farà la sortida al pati de l’escola el curs vinent?

De manera esglaonada i per torns. Si grups de convivència diferents comparteixen espai, caldrà mantenir la distància.

Quins alumnes han de dur mascareta?

Educació infantil i primària
Els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula.

S’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta.

A partir de secundària
La mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar. La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

És suficient amb una mascareta higiènica o de tela i millor si compleix la normativa UNE. Es farà servir tant per accedir al centre com amb el grup estable.

Quines seran les mesures de prevenció a les classes?

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.
 • Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes i  professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta, tot i que estiguin amb el seu grup de convivència estable.

Quines seran les mesures per als espais de menjador de les escoles el curs vinent?

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar.

Què caldrà tenir en compte per al transport escolar?

 • Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…).
 • Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients i s’haurà de portar mascareta.

Es podran fer sortides, colònies i activitats extraescolars?

Sí, amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

¿Quines són les mesures pera les colònies i els campaments?

 • Els espais han de tenir un mínim de 2,5m2 per persona.
 • S’ha de mantenir la distància de seguretat de 1,5m.
 • Les activitats s’han de realitzar en petits grups de convivència. La mascareta no és obligatoria quan s’estigui amb el grup, però sí quan es faci ús d’espais comuns.
 • Hi ha d’haver una persona responsable d’higiene i salut.

Es poden fer jocs tradicionals, activitats físiques i esportives sense contacte físic, dansar i moltes d’altres, prioritàriament a l’aire lliure. També es podran fer activitats de piscina i aigua, sempre compartimentant espais i horaris.

Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada. Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància si no estan amb el seu grup estable de convivència.

Al menjador

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar.

Al pati

 • S’ha d’estar amb el grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.

Les persones amb malalties cròniques o d’elevada complexitat, han d’anar a l’escola?

S’ha de valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial.

En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Es poden organitzar activitats educatives o de voluntariat als parcs naturals?

Sí, sempre respectant les mesures sanitàries i de distanciament social establertes en les recomanacions de prevenció de la COVID-19 i d’acord amb les recomanacions específiques que puguin establir-se en cada parc.

Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a l’escola?

 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. Si el resultat surt negatiu, també caldrà fer l’aïllament domiciliari durant 14 dies, ja que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador…) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espaidurant 14 dies.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial a les escoles?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Quan no es pot anar a l’escola?

 • En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19.
 • Estar a l’espera de resultat de PCR.
 • Conviure amb una persona diagnosticada.
 • Estar en quarantena domiciliària.

Els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d’acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

Com actuar davant d’un cas sospitós de COVID-19 al centre escolar?

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

Què cal fer si un alumne presenta símptomes de COVID-19 fora de l’horari escolar?

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Quines seran les mesures de protecció per als alumnes a l’escola el curs vinent?

S’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. La mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta.

A l’entrada s’hauran de posar gel hidroalcohòlic.

DOCUMENTACIÓ:

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

Annex. Altres recomanacions i procediment d’actuació

Calendari

14 de setembre de 2020: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

21 de setembre de 2020: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny.

No més tard del 21 de setembre de 2020: inici de les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

No més tard del 28 de setembre de 2020: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22 de juny de 2021. Les proves extraordinàries del 1r curs de batxillerat, dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran del 2 al 6 de setembre de 2021. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar de centre.