VÍDEO: El ple de Sant Joan les Fonts aprova unes ordenances fiscals amb noves bonificacions per la rehabilitació

Comparteix-ho amb els teus amics:

El ple de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha votat el projecte d’ordenances fiscals per al 2022. El document contempla una sèrie de canvis respecte a les vigents actualment.

En referència a la càrrega impositiva, els veïns no patiran canvis en la tarifa en els impostos que paguen a nivell municipal (com l’IBI o l’IVTM, per exemple).

Pel què fa a les taxes, les escombraries es congelen per a la ciutadania i s’apuja la tarifa només per activitats empresarials a partir del que proposa el Consell Comarcal de la Garrotxa. Això és el que passa també amb dues altres taxes que afecten a les empreses: la de tramitació d’activitats classificades i la d’inspeccions sanitàries. En ambdos casos, l’increment és el que proposa el Consell. Com a novetat, sí que s’incorpora una tarifa per fuites en el servei municipal d’aigua i una altra de 50€/dia per tal de fer ús de les barbacoes municipals.

D’altra banda, s’incrementen les bonificacions existents. A les que ja hi havien, hi haurà bonificacions de fins a un 95% en l’impost de construccions sempre que la documentació tècnica aportada s’especifiqui clarament el pressupost de l’actuació objecte de la bonificació. Això s’aplicarà en els següents supòsits:

 1. Obres que afectin als elements protegits, d’acord amb les determinacions del Catàleg de bens protegits del PGOU o figura de protecció equivalent (no s’inclouen els elements inclosos al catàleg de masies).
 2. Obres realitzades en edificis inclosos en el catàleg del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, sempre que estiguin vinculades als usos propis atenent a la qualificació del sòl no urbanitzable i, en el cas d’habitatge, quan les obres de reforma, rehabilitació o ampliació corresponguin als usos propis del sòl i destinats a primera residència.
 3. La reforma d’edificis, locals o habitatges i/o millora de les condicions d’accessibilitat i/o habitabilitat motivats per una necessitat assistencial, degudament acreditada i destinats a persones amb discapacitat permanent.
 4. Obres que afectin a immobles en els que es desenvolupi una activitat de caràcter marcadament social, sanitària, residencial o d’atenció a discapacitats físics o psíquics, sempre que l’Ajuntament sigui copropietari o participi de la societat o entitat propietària de l’immoble.
 5. Obres sol·licitades per fundacions o associacions declarades d’utilitat pública. Es requisit indispensable en els dos casos que el titular de la llicència coincideixi amb el propietari de l’immoble.

També hi ha bonificacions de fins al 50% en:

 1. Obres que es realitzen per a la reparació d’immobles afectats per patologies estructurals (aluminosi, etc… ).
 2. Les obres interiors per tal d’adequar als edificis espais per a contenidors de recollida d’escombraries i aparcaments de bicicletes.
 3. Obres d’arranjament de façanes i tancament de solars.
 4. La nova construcció o ampliació d’edificis, locals o habitatge, motivada per una necessitat assistencial, degudament acreditada i destinada a persones amb una discapacitat permanent.
 5. Les obres que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja.
 6. Promoció d’habitatges de protecció oficial o habitacles declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida a alguna figura de protecció.
 7. Obres d’instal·lació d’infraestructures destinades a la càrrega de vehicles elèctrics.
 8. Les obres de nova construcció o ampliació d’edificis, que incorporin millores en els aïllaments de façanes o parets mitgeres, o bé incorporin sistemes d’energia renovables que excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació.

Les ordenances fiscals s’han debatut en un ple extraordinari i han comptat amb el vots a favor de Junts i l’abstenció de Sant Joan Plural.